Med fokus på läslust. Beskrivning av en läsmodell i praktiken.

DSpace Repository

Med fokus på läslust. Beskrivning av en läsmodell i praktiken.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Med fokus på läslust. Beskrivning av en läsmodell i praktiken.
Author Björkeroth, Nelda J
Date 2008
Swedish abstract
Denna studie beskriver en läsmodell som utvecklats av en grupp pedagoger vid en svensk grundskola. Studiens syfte var att undersöka om de förändringar i arbetssätt, läsaktiviteter och läsmiljöer som genomfördes främjade elevernas läsförståelse och läskompetens. Utifrån ett special-pedagogiskt perspektiv granskades de specifika insatser som gjordes för elever med låga resultat på läsförståelsetest. I studien undersöktes även vilken inverkan läsmodellen hade på elevernas läslust och intresse för läsning. I studien har använts en kombination av kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. Resultatet visar att läsmodellens förändringar särskilt gynnat de svaga läsarna. De insatser inom läsmodellen som gjordes under läsåret gav positivt gensvar i den elevgruppen, i såväl läsförtåelsetest som intresse för läsning. I intervjuer framkom, att för svaga läsare kan exempelvis gruppstorlek, trygghet i gruppen och lärarens ledning i gemensamma läsaktiviteter, samt skolbibliotekariens insatser vara avgörande för läslusten. Starka läsare såg läraren eller bibliotekarien främst som inspirationskälla och hjälp att hitta böcker. Denna elevgrupp föredrar enskild läsning framför gemensamma läsaktiviteter i grupp, och angav att den yttre miljön inte hade någon påverkan på deras läslust.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsförståelse
läskompetens
läsmiljöer
läsaktiviteter
läslust
Handle http://hdl.handle.net/2043/6924 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics