Har du fått nå´t jobb än?

DSpace Repository

Har du fått nå´t jobb än?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Har du fått nå´t jobb än?
Author Karlsson, Sofia
Date 2008
Swedish abstract
I dagens samhälle är det inte ovanligt att man under någon period i livet varit arbetslös. Har man inte varit det själv finns det förmodligen någon i ens närhet som är eller har varit arbetslös. I detta examensarbete har jag fördjupat mig i hur man uppfattar sin situation som arbetslös då man är över 45 år. Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för hur äldre uppfattar och hanterar situationen som arbetslös. I min studie har jag använt mig av en kvanlitativt inriktad analysmetod som heter fenomenografi. Det innebär att jag genom fem djupintervjuer med äldre arbetslösa har fått tillgång till deras uppfattningar av sin situation som arbetslös. I min analys har jag använt mig av Goffmans(2006)stigmateori samt Marcus och Nurius (1986)motivationsteori kallad "möjliga själv". Studiens resultat visar att informanterna befinner sig i en mycket komplex situation genom sin arbetslöshet. Många av dagens företag vill hålla en lägre medelålder i sin organisation vilket försvårar informanternas möjligheter att hitta ett nytt jobb. De negativa attityder som finns gentemot äldre arbetslösa i samhället påverkar informanternas självbild på ett negativt sätt, vilket leder till att tron på den egna kapaciteten försämras. I vardaglig interaktion med andra människor blir situationen som arbetslös mycket påtaglig, ständiga frågor om varför man inte kunnat hitta ett nytt jobb tär på informanternas självförtroende. Att försvara den egna personen blir en vana i mellanmänskliga möten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetslöshet
äldre
stigma
möjliga själv
fenomenografi
studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/6963 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics