Kön och behandling inom tvångsvård, en studie av hur vården organiseras med avseende på genus

DSpace Repository

Kön och behandling inom tvångsvård, en studie av hur vården organiseras med avseende på genus

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Kön och behandling inom tvångsvård, en studie av hur vården organiseras med avseende på genus
Author Laanemets, Leili ; Kristiansen, Arne
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med studien var att beskriva, problematisera och analysera hur frågor om kön/genus hanteras på SiS institutioner. Studien består av observationer vid tio avdelningar, intervjuer med personal och internetbaserade enkäter till personal inom SiS. Den huvudsakliga metoden utgörs av observationerna. Utgångspunkten för dessa var att belysa det konkreta och vardagliga arbetet på avdelningsnivå med avseende på genus. Studien visar att flickor och pojkar bemöttes på olika vis inom ungdomsvården. Pojkarna gavs inte tillgång till samma variation av beteende- och uttrycksmöjligheter som flickorna. De fick bland annat inte visa sin oro och osäkerhet, vara ledsna eller vara ”små”. De skulle lära sig att bli stora, starka, ansvarstagande och rationella män utan att visa sina känslor. Vården kan därför sägas uppvisa en större ensidighet i relation till pojkarna. Bemötandet av flickorna var ett annat. Flickorna betraktades som skörare och man ville hindra dem från att misslyckas. De tilläts i betydligt högre grad att uppvisa variationer avseende uttrycksformer för känslor och beteenden och fick ett större individuellt handlingsutrymme. Inom vuxenvården hade genusperspektivet en underordnad roll. Det fanns inte någon målsättning att vården skulle utveckla klienternas syn på kön. Snarare var det så att verksamheterna bidrog till att befästa rådande, normativa, könsföreställningar och könsstrukturer.
Link http://www.stat-inst.se/zino.aspx?pageID=19... (external link to publication)
Publisher Statens institutionsstyrelse (SiS)
Series/Issue SiS Forskningsrapport;1
ISSN 1404-2576
Pages 187
Language swe (iso)
Subject genus
tvångsvård
missbruk
ungdomar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note rapporten kan beställas eller laddas ner via Statens institutionsstyre... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/7042 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics