Döva barns begreppsbildning i matematik

DSpace Repository

Döva barns begreppsbildning i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Döva barns begreppsbildning i matematik
Author Foisack, Elsa
Date 2003
English abstract
The question why deaf children have difficulties in learning mathematics is the basis of this study. The aim of the study is to illuminate deaf children's concept formation in mathematics by describing how some deaf children express themselves and act on their way towards understanding two basic concepts, the concept of multiplication with whole numbers and the concept of length. Theories developed by Feuerstein are used in order to describe how deaf children develop concepts, and to investigate possibilities to help deaf children develop their cognitive potential in a more effective and adequate way. Concept maps illustrate steps and pathways taken by the pupils. The importance of language in concept formation, with focus on sign language is illuminated. The children in this study were pupils in a School for the Deaf, a bilingual school with the languages Swedish Sign Language and Swedish. Seven 11-year-old pupils, all the pupils in one group in grade 4, were studied. Video recordings were made of pupil-teacher interactions in problem solving situations in sign language only, with paper and pencil, with learning materials and with real things. A large variety in the pupils ability to solve the problems was found depending on different factors identified by Feuerstein e.g. self-confidence, looking for meaning, search of challenge, intention to finish the work and use of known facts. No difference was found concerning the steps towards comprehension of the concepts for the deaf pupils in the study compared to those of hearing pupils. In accordance with earlier studies it was found that the deaf pupils needed more time to learn mathematics than hearing pupils normally do. As a consequence they may learn certain concepts at a later age and the pathways towards comprehension may vary compared to those of hearing pupils. The structure of sign language and the lack of an established terminology in mathematics are also of importance. The bilingual situation for deaf pupils is a reason for developing methods of teaching mathematics to deaf pupils alternative to methods used today.
Swedish abstract
Denna studie tar utgångspunkt i frågan varför många döva barn har svårt att lära sig matematik. Studiens syfte är att belysa döva barns begreppsbildning i ämnet matematik genom att beskriva hur några döva barn uttrycker sig och agerar på väg mot förståelse av två centrala matematiska begrepp, nämligen multiplikation med heltal och längd. Feuersteins teorier används för att beskriva döva barns begreppsutveckling och för att undersöka om det är möjligt att hjälpa döva barn att utveckla sin kognitiva potential på ett mer effektivt sätt. Begreppskartor används för att illustrera elevernas steg och vägar mot begreppsförståelse. Språkets betydelse för begreppsbildning, speciellt teckenspråk, belyses. Studien genomfördes vid en tvåspråkig specialskola med språken teckenspråk och svenska som målspråk. De sju döva eleverna i studien var c:a 11 år gamla och utgjorde en klass i skolår 4. Videoinspelningar gjordes av elev-lärar-interaktioner i problemlösningssituationer på teckenspråk utan hjälpmedel, med papper och penna, med laborativt material och med verkliga föremål. Elevernas förmåga att lösa problem varierade mycket beroende på olika faktorer. Enligt Feuerstein kan dessa definieras som självförtroende, sökande efter meningsfullhet, sökande efter utmaning, avsikt att fullfölja arbetet samt användande av tidigare förvärvad kunskap. Studien visade att det inte fanns någon skillnad mellan de steg mot begreppsförståelse, som de döva eleverna i studien tog och de steg som hörande elever vanligen tar. I överensstämmelse med tidigare studier framkom att döva elever behöver mer tid än hörande för lärande i matematik. Det medför att tidpunkt för lärande av vissa moment kan inträffa vid senare ålder för döva än för hörande elever och att elevernas vägar mot begreppsförståelse kan variera. Teckenspråkets struktur och avsaknad av etablerad matematikterminologi har även betydelse. Döva elevers tvåspråkiga situation ger anledning att prova och utveckla undervisningssätt i matematik, alternativ till dem som används idag.
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences;7
ISSN 1651-4513
ISBN 91-85042-04-8
Pages 227
Language swe (iso)
Subject Cognitive education
Döva barn
Sign language
Mediated learning
Begreppsbildning
Teckenspråk
Matematikundervisning
Mathematics education
Dynamic assessment
Deaf children
Concept formation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7055 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics