Att bedöma individer i grupp

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Att bedöma individer i grupp
Author Ideland, Malin ; Malmberg, Claes
Date 2008
Swedish abstract
Grupparbete är en undervisningsform som tenderar att öka inom högre utbildning. Samtidigt framhålls svårigheten att bedöma den enskilde individen och att risken för s.k. free-riders ökar. Den övergripande frågan i vårt projekt är hur man kan bedöma individen inom ramen för nätbaserade och campusbaserade grupparbeten. Metoder för att undersöka den enskilda studentens uppfyllelse av kursplanemålen vid grupparbete för betygssättning är ett prioriterat område. Studenter vittnar om orättvis bedömning, några gör allt jobb medan andra bara glider med. Samtidigt är gruppen en viktig läranderesurs och genom samarbete utvecklas lärandet. Projektet tar sin utgångspunkt i en fallstudie där empirin är hämtad från den första kurs som studenterna möter när de börjar sina studier på Lärarutbildningen. Fallstudien pågick under hösten 2007. Kursen bygger till stora delar på gruppvis projektpedagogik, varav en uppgift är nätbaserad och en är campusbaserad. Studenternas dialog förs i den nätbaserade uppgiften helt genom asynkrona bidrag i ett diskussionsforum på forsknings- och undervisningsplattformen Xpand. Arbetet behandlar dagsaktuella skolfrågor och redovisas bl.a. genom paneldebatt. Redovisningen sker på campus, men till denna har studenterna byggt sin gemensamma kunskap på nätet. I paneldebatten har inte alla individer samma möjlighet att visa att de har uppnått målen. Studenterna bedöms därför individuellt på deras inlägg och bidrag till den nätbaserade diskussionen. Inom ramen för denna uppgift är det möjligt att bedöma enskilda studenters bidrag till det gemensamma arbetet, både gällande process och produkt. Den campusbaserade uppgiften handlar om elevers olika uppväxtförhållanden, analyserat utifrån perspektiven genus, klass och etnicitet. Det gruppvisa arbetet redovisas genom en PowerPoint-presentation där studenterna har bildsatt dessa kategorier. Utifrån detta arbete ska studenterna i enskilda rapporter reflektera över uppväxtförhållanden och möjligheter att skapa en verksamhet för alla utifrån genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Även i detta arbete bygger studenterna en gemensam kunskapsbank som de gör självständiga analyser utifrån. På så sätt tas gruppens gemensamma kompetens tillvara, samtidigt som det blir möjligt att bedöma enskilda individer. Utifrån detta projekt vill vi belysa några frågor. I det nätbaserade arbetet är det möjligt att bedöma såväl process som produkt, eftersom processen finns dokumenterad i diskussionsforum. Det är möjligt för studenter och examinatorer att gå tillbaka för analys och bedömning. Hur kan man göra detta på ett relevant sätt i det campusbaserade grupparbetet? Hur kan man finna spår av enskilda studenters bidrag till det gemensamma kunskapsbygget? Vilka olika metoder kan man använda? Vi menar att Bologna-processen har minskat utrymmet för formativ bedömning, och inte minst av processer. En andra fråga vi vill diskutera är därför problematiken med att studenterna ska ha uppnått kursplanens mål ”efter avslutad kurs”. Hur är det möjligt att bedöma en process om målet inte behöver vara uppnått förrän ”efter avslutad kurs”? Den tredje frågan vi vill lyfta är svårigheterna inom detta arbetssätt med att omskapa samma kontext till en omtentamen. Om examinationen av en kurs baseras på ett grupparbete, hur blir det då möjligt att omskapa kontexten för de studenter som blir underkända?
Conference
NU08, Lärande i en ny tid, högskolepedagogisk konferens, Kalmar, Sverige)
Publisher NU08, Lärande i en ny tid, högskolepedagogisk konferens, Kalmar, Sverige
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7067 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics