En studie med elever som erhållit 20,0 i gymnasialt slutbetyg - A study with "grad A students"

DSpace Repository

En studie med elever som erhållit 20,0 i gymnasialt slutbetyg - A study with "grad A students"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie med elever som erhållit 20,0 i gymnasialt slutbetyg - A study with "grad A students"
Author Nilsson, Stefan ; Sahlgren, Ola
Date 2008
Swedish abstract
Studiens syfte är att få en ökad förståelse för och kunskap om elever med 20,0 i slutbetyg på gymnasiet. För att uppnå syftet formulerades följande två frågeställningar; Vad krävs, enligt tio respondenter, för att uppnå, vilka är drivkrafterna och vilket värde har det gymnasiala slutbetyget 20,0? samt hur tio respondenter beskriver sin väg till slutbetyget 20,0 på gymnasiet? Metoden som använts är intervju av kvalitativ karaktär. Studiens empiri består av svar från tio respondenter med 20,0 i gymnasialt slutbetyg. Empirin relateras till forskning om betyg och bedömningar, urval, differentiering, kunskap, högpresterande elever etcetera. Resultatet påvisar att lärare, klasskamrater, tid, motivation samt cue-seeking har stor betydelse för att erhålla 20,0 i meritvärde. Respondenter-na betonar att betyg är primärt och kunskap sekundärt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betyg
Bedömning
Mycket väl godkänd (MVG)
Meritvärde 20,0
Handle http://hdl.handle.net/2043/7101 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics