Att vägleda med ett genusperspektiv - Hur studie- och yrkesvägledare vägleder killar i grundskolan

DSpace Repository

Att vägleda med ett genusperspektiv - Hur studie- och yrkesvägledare vägleder killar i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vägleda med ett genusperspektiv - Hur studie- och yrkesvägledare vägleder killar i grundskolan
Author Björklund Hansson, Jenny
Date 2008
Swedish abstract
Jag har med examensarbetet haft för avsikt att undersöka studie- och yrkesvägledares upplevelser av genuskompensatoriskt arbete gentemot killar på grundskolan, vilka metoder de upplever användbara, om de upplever skillnader i arbetet gentemot killar och tjejer, samt om det sker ett medvetet genuskompensatoriskt arbete från studie- och yrkesvägledarnas sida eller om det inleds först efter att eleven i samtal berört ämnet. Jag har använt mig av kvalitativ semistrukturerad intervju, för att enskilt intervju fem stycken studie- och yrkesvägledare verksamma inom grundskolan. Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av genusteori och feministisk teori som jag båda anser förklarar begrepp och för ett användbart resonemang kring genusfrågor. Jag har i avsnittet om tidigare forskning visat på att det saknas genuskompensatoriska projekt riktade gentemot killar, då man från statligt håll framförallt riktat insatser till tjejer. Resultatet visar att de intervjuade studie- och yrkesvägledarna framförallt arbetar genuskompensatoriskt gentemot killar i samband med praon. Samt att detta arbete främst riktar sig till de killar som redan har brytande intressen. Resultatet pekar på att det finns stora möjligheter att vidga det genuskompensatoriska arbetet och att studie och yrkesvägledarna har en grundläggande medvetenhet kring genusfrågor att bygga vidare på. Det visar sig även att det återstår att nå den grupp av killar som inte har brytande intressen. Då dessa inte tycks omfattas av det genuskompensatoriska arbetet i lika stor utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7124 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics