Ungdomars förväntningar och syn på Arbetsförmedlingen

DSpace Repository

Ungdomars förväntningar och syn på Arbetsförmedlingen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomars förväntningar och syn på Arbetsförmedlingen
Author Brissman, Susanna
Date 2008
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Syftet med min studie har varit att ta reda på hur arbetslösa ungdomar resonerar kring Arbetsförmedlingen, samt hur de upplever mötet med myndigheten. Utifrån detta har min ambition varit att söka efter möj¬liga orsaker till deras åsikter och upplevelser vilket jag har försökt att klargöra i uppsatsens analys genom att binda samman resultatet med ut¬valda teorier. De teorier jag valt att använda mig av är: socialisation, identitet, attityd samt rollteori. Jag har även använt mig av tidigare forskning och Arbetsförmedlingens uppdrag för att relatera till resultaten och teorierna. Mitt ämnesval väcktes av att det enligt tidigare studier riktas mycket negativ kritik mot Arbets¬förmedlingen och att många ungdomar verkar ha fel förväntningar på vad de gör. Där¬för ville jag personligen ta del av ungdomars åsikter på ett djupare plan för att se hur deras syn på Arbetsförmedlingen ser ut. Till alla som på något sätt kommer i kontakt med arbetslösa ungdomar i sitt arbete eller på annat vis ser jag denna studie som intressant läsning för att bättre kunna förstå hur de tänker och resonerar kring Arbetsförmedlingen. För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ undersök¬ning i form av intervjuer med fem ungdomar mellan 20-24 år som är eller har varit in¬skrivna på Arbetsförmedlingen. Resultatet visar att två av ungdomarna från början var negativa i sin syn medan de res¬terande tre hade en neutral inställning. Efter inskrivning visar det sig att de flesta är po¬sitivt överras¬kade av Arbetsförmedlingen medan en fortfarande är negativ till myndig¬heten. Nå¬gon hade som förväntan att Arbetsförmedlingen skulle dela ut arbete och nå¬gon att få hjälp med praktiska saker i sitt jobbsökande medan några inte hade några större för¬väntningar eftersom de inte visste något om myndigheten. Den främsta orsaken till den positiva bilden av Arbetsförmedlingen tyder på ungdomarnas upplevelser av ett gott bemötande och en god personlig kontakt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ungdomar
Arbetsförmedlingen
Förväntningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/7125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics