Problem förknippade med dagens rekryteringsvägar och dagens antagningsmetoder till frisöryrket! Finns det alternativ?

DSpace Repository

Problem förknippade med dagens rekryteringsvägar och dagens antagningsmetoder till frisöryrket! Finns det alternativ?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problem förknippade med dagens rekryteringsvägar och dagens antagningsmetoder till frisöryrket! Finns det alternativ?
Author Calmtun, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Denna rapport har som syfte att reda ut vilka olika utbildningsvägar det finns in i frisöryrket idag. Den tittar också på de samhällseffekter som kommer av det antagningssystem som gymnasiet använder för att anta elever på hantverksprogrammet med inriktning frisör. Rapporten söker förslag på alternativa antagningsmetoder, den försöker också att belysa hur arbetsmarknaden ser ut för frisörer. Författaren presenterar i bakgrunden material från frisörföretagarna, handelsanställdas förbund, ”frisörskolors” hemsidor, Christina Cangemark´s uppsats, FG-Intag´s statistik, Arbetsförmedlingen prognos, Arbetsförmedlingen statistik, Lärarnas riksförbund, Regeringsutredningarna SOU 2008:27 samt SOU 2008:69 därtill SCB statistik. Författaren har även genomfört sex kvalitativa halvstrukturerade telefonintervjuer, till sin hjälp har hon haft en intervjuguide. Intervjuerna har gjorts med företrädare för frisörföretagarna, handelsanställdas förbund, arbetsförmedlingen, en kommunal gymnasieskola, en gymnasialfriskola samt en godkänd betalskola De viktigaste resultaten är att: Det finns åtta vägar in i frisöryrket, men det går inte att säga vilken väg/utbildning som alltid är bäst, beroende på var eleven bor, var eleven i framtiden vill jobba, vilka kontakter eleven har, var utbildningen är belägen och hur höga grundskolebetyg eleven har, varierar elevens ”bästa frisörutbildning”. Av intervjuerna framkommer att de flesta är missnöjda med dagens antagningssystem till gymnasieprogrammet och man har flera idéer om andra antagningskriterier. Ett flertal samhällseffekter skapas av dagens antagningssystem till gymnasieutbildningen. Arbetsmarknaden är god för frisörer som innehar gesällbrev samt en upparbetad kundkrets. Elever som inte kommer ut på företagsförlagd APU/praktik/trainee får däremot svårt att kvalificera sig för att bli anställningsbara. Branschen anser att en frisörs viktigaste förmåga är social kompetens, därnäst frisörteknik. Elever har behov av att få information om sina utbildningsalternativ, men frisörbranschens utbildningsalternativ är svåröverblickbara.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject antagningsmetoder
frisör
Handle http://hdl.handle.net/2043/7127 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics