Elevers syn på ett preparandår

DSpace Repository

Elevers syn på ett preparandår

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers syn på ett preparandår
Author Seger, Lotta
Date 2008
Swedish abstract
Mitt examensarbete har till syfte att undersöka några elevers åsikter och reflektioner av Gymnasieutredningens förslag om ett preparandår, och vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för deras resonemang. Om förslaget går igenom ska ett preparandår erbjudas på grundskolenivå till de elever som inte uppfyller kunskapsmålen för ett nationellt program på gymnasiet, men som har förutsättningar att nå målen under ett tionde år på grundskolan. Jag har i min studie redogjort för hur det individuella programmet är organiserat idag och hur Gymnasieutrednings reformer ser ut gällande det individuella programmet. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning genom två olika fokusgrupper med sju elever från årskurs nio, samt sju elever från det individuella programmet. Genom att ha tagit del av de intervjuades åsikter och reflektioner kan jag med min studie ge en förförståelse från dem som den politiska reformen gäller. Den teori som behandlas i studien är stigmatiseringsprocesser, med avvikelse och socialt erkännande i fokus. Den tidigare forskning som används i min studie är elevers självbild på det individuella programmet, samt en kritisk bild av hur vi inte lyckas att ta tillvara på alla elevers olikheter i skolan och balansgången mellan avvikelse eller extra stöd. Fokusgrupperna i min studie visar sig ha kollektiva föreställningar kring avvikelse och normalitet kring det individuella programmet, så ett preparandår är att föredra för att inte avvika ifrån det normala. De intervjuade från grundskolan har en sämre inställning till det individuella programmet, än vad de intervjuade på det individuella programmet har. Det framkommer också betydelsen av lärarnas förhållningssätt, samt ett trygghetsbehov från de intervjuade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/7132 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics