Läroplanen:retorik eller styrmedel. En studie om föräldrars och pedagogers tankar kring Läroplanen för förskolan

DSpace Repository

Läroplanen:retorik eller styrmedel. En studie om föräldrars och pedagogers tankar kring Läroplanen för förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroplanen:retorik eller styrmedel. En studie om föräldrars och pedagogers tankar kring Läroplanen för förskolan
Author Nilsson, Petra ; Sjöström, Christin
Date 2008
Swedish abstract
Det som inspirerat oss till detta examensarbete har sin grund i vårt dagliga arbete i förskolan, där vi kommer i kontakt med föräldrar. Läroplanen är ett styrdokument för förskolan. Syftet med vårt examensarbete har varit att ta reda på hur föräldrar och pedagoger talar om Förskolans läroplan (Lpfö98). Vi har även valt att undersöka vilken funktion Läroplanen har för föräldrar och pedagoger, samt vilka föreställningar pedagoger har om föräldrarnas medvetenhet om den. Frågeställningar vi har utgått ifrån är: Vilken funktion har Läroplanen för förskolan för föräldrar och pedagoger? Vilka föreställningar har pedagoger om föräldrarnas medvetenhet om Läroplanen för förskolan? Vilka föreställningar om Läroplanen för förskolan ger pedagoger uttryck för? Metoden vi använt oss av är kvalitativa intervjuer. Informanterna har bestått av föräldrar och pedagoger på en småbarnsavdelning. Bakgrunden tar upp förskolans utveckling och förskolans egen läroplan samt samverkan mellan hem och förskola. Teoretiska utgångspunkter för arbetet är föräldrainflytande och professionaliseringen av förskolläraryrket. Vi har även berört Bronfenbrenners utvecklingspsykologiska teori. Vårt resultat pekar på att Läroplanen för förskolan inte fått den genomslagskraft som var avsedd, utan har en anonym plats i förskolans vardag, för såväl föräldrar som pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lpfö98
Läroplan
Föräldrar
Pedagoger
Förskolan
Inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics