Undervisning i flerspråkiga klasser- beskrivning och analys av ett kompetensutvecklingsprojekt Teaching in Multilingual Classrooms: Description and Analysis of a Professional Development Project

DSpace Repository

Undervisning i flerspråkiga klasser- beskrivning och analys av ett kompetensutvecklingsprojekt Teaching in Multilingual Classrooms: Description and Analysis of a Professional Development Project

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Undervisning i flerspråkiga klasser- beskrivning och analys av ett kompetensutvecklingsprojekt Teaching in Multilingual Classrooms: Description and Analysis of a Professional Development Project
Author Bergqvist, Mari
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilka avtryck ett kompetensutvecklingsprojekt i svenska som andraspråk sätter hos de deltagande lärarna och deras undervisningspraktik. Kompetensutvecklingen genomfördes på en skola där majoriteten av eleverna är flerspråkiga och måluppfyllelsen är låg. I studien följs tre lärare under projektets gång, dvs. över två terminer. Undersökningen har drag av ett aktionsforskningsprojekt, då jag har varit både lärarnas handledare under kompetensutvecklingen samt genomfört undersökningen. I handledningen har en modell för undervisning av flerspråkiga barn, Sheltered Instruction Observation Protocol eller förkortat SIOP– modellen använts. Denna modell har utarbetats i USA av forskare och undervisande lärare, och den har använts framgångsrikt både i USA och i Europa för att få flerspråkiga elever att nå högre måluppfyllelse. För att uppnå syftet har en kvalitativ undersökning med etnografiskt inspirerade forskningsmetoder använts, där både intervjuer, observation av undervisning och loggbok använts som metoder för insamling av empiriskt material. Analysen av materialet antyder att två av lärarna förändrar sina resonemang och sin undervisningspraktik, medan den tredje läraren inte verkar förändras nämnvärt. Kompetensutvecklingen sätter spår i undervisningen hos de lärare som redan är förändringsbenägna men inte hos de andra. Lärarna påverkas i hög utsträckning av det rådande klimatet på skolan och i arbetslaget. Resultaten i undersökningen är framförallt intressanta i diskussionen av kommande kompetensutvecklingssatsningars innehåll och uppläggning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flerspråkiga elever
kompetensutveckling
måluppfyllelse
svenska som andraspråk
SIOP-modellen
Handle http://hdl.handle.net/2043/7146 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics