Texter i dialog - En studie i gymnasieelevers litteraturläsning

DSpace Repository

Texter i dialog - En studie i gymnasieelevers litteraturläsning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Texter i dialog - En studie i gymnasieelevers litteraturläsning
Author Bommarco, Birgitta
Date 2006
English abstract
The thesis is a reception study and the focus of the research is on what happens during the reading process when an upper secondary school class reads fiction. The theoretical basis consists of theories of reading as transaction and the envisionment-building and dialogic classroom. A process-based and relational perspective on reading, writing and oral exchange in teaching has been central. The empirical material, which consists of the pupils’ texts, discussions about literature, evaluations and interviews, has been collected from the teacher's own work during a period of three years. The questions to be studied are: What understanding do the pupils build and what reflection is expressed in their written texts and discussions? What touches their own lives? How does the classroom become a secure place for the exchange of experience and knowledge? The thesis also examines the pupils’ reading of the three novels The Catcher in the Rye, Musselstranden (Mussel beach) and The Stranger. Reader portraits describe and discuss three pupils’ reading and their thoughts about and experiences of studying literature. The results show that while writing their reading logs and other written tasks, pupils have a strong need to make written connections between experiences in their own social worlds and the worlds in the texts. Discussions show that exchanges of experience and knowledge have occurred. The reader portraits show that the literature takes on different dimensions for different pupils, depending on their background, socialisation and needs. The study indicates that there are opportunities for further work with the social worlds of the texts and the social worlds the pupils live in. The thesis discusses how such a reading can be included in enquiry-based teaching of literature where the pupils are also allowed to create new artefacts in the extended classroom.
Swedish abstract
Avhandlingen är en receptionsstudie och forskningsfokus ligger på vad som händer under läsprocessen när en klass i gymnasieskolan läser skönlitteratur. De teoretiska utgångspunkterna är teorier om läsningen som transaktion och det föreställningsbyggande och dialogiska klassrummet. Det processuella och relationella perspektivet med läsande, skrivande och samtal i undervisningen har varit centralt. Det empiriska materialet, som består av elevtexter, litteratursamtal utvärderingar och intervjuer, har samlats in från lärarens egen undervisning under tre år. Forskningsfrågor är: Vilken förståelse bygger eleverna upp och vilka reflektioner uttrycks i de skriftliga texterna och i samtalen? Vad berör deras egna liv? Hur blir klassrummet en trygg plats för erfarenhets- och kunskapsutbyte? I avhandlingen analyseras elevernas läsning av de tre romanerna Räddaren i nöden, Musselstranden och Främlingen. I läsarporträtten beskrivs och diskuteras tre elevers läsning och uppfattning om litteraturundervisningen Resultatet visar att eleverna har ett starkt behov att få göra skriftliga erfarenhetsanknytningar mellan sina egna sociala världar och texternas världar i läsloggar och andra skrivuppgifter. Samtalen visar att det skett ett erfarenhets- och kunskapsutbyte. Av läsarporträtten framgår att litteraturen spelar olika roll för olika elever beroende på bakgrund, socialisation och behov. Studien pekar på att det finns möjligheter att arbeta vidare med texternas sociala världar elevernas levda sociala världar. Avhandlingen diskuterar hur en sådan läsning kan ingå i en undersökningsbaserad litteraturundervisning där eleverna även får producera nya artefakter i det utvidgade klassrummet.
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences;25
ISSN 1651-4513
ISBN 91-85042-21-8
Pages 257
Language swe (iso)
Subject reception of literature
Swedish upper secondary school
teacher research
social worlds
reading logs
discussions of literature
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature
Handle http://hdl.handle.net/2043/7212 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics