Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten

DSpace Repository

Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten
Author Peterson, Tomas ; Norberg, Johan R
Date 2008
Swedish abstract
Idrottsstödsutredningen under ledning av Tomas Peterson tillsattes i mars 2007 med det övergripande uppdraget att 1)utvärdera om effekterna av statens stöd till idrotten överensstämmer med den statliga idrottspolitikens syften och då särskilt beakta idrottens betydelse för folkhälsan och för demokratin inom idrottens föreningsliv, 2) föreslå en framtida inriktning på statens stöd till idrotten och 3) föreslå utformning av lämpliga indikatorer för att mäta det statliga stödets effekter. Utredningen lämnade sitt betänkande i juni 2008. Bland förslagen kan nämnas att målen för statens stöd till idrotten ska kompletteras med ett barnperspektiv och att idrottsrörelsens nuvarande vinstdelningssystem med AB Svenska Spel ersätts med ett behovsprövat och i förväg fastställt spelbidrag. Vidare föreslås en bred och förbundsövergripande talangsatsning med syfte att stärka svenska idrotters internationella konkurrenskraft.
Link http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/66/71/bc8... (external link to publication)
Publisher Fritzes
Series/Issue Statens offentliga utredningar;2008:59
ISSN 0375-250X
ISBN 978-91-38-22996-5
Language swe (iso)
Subject idrottspolitik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Tomas Peterson (utredare) Johan R Norberg (huvudsekreterare)
Handle http://hdl.handle.net/2043/7223 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics