Att vara eller icke vara - en undersökning om att arbeta med skönlitteratur i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Att vara eller icke vara - en undersökning om att arbeta med skönlitteratur i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vara eller icke vara - en undersökning om att arbeta med skönlitteratur i grundskolans tidigare år
Author Jarmo, Sandra ; Johnsson, Anna-Cajsa
Date 2009-01-14
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förekomsten av skönlitteratur i undervisningen hos tre tillfrågade lärare. Med vårt arbete vill vi belysa deras inställning till skönlitteraturens pedagogiska kvalitéer samt synliggöra och diskutera den problematik som kan förekomma gällande arbete med skönlitteratur. För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av relevant litteratur samt intervjuer och observationer utav tre lärare. Samtliga tillfrågade lärare använder sig av skönlitteratur för att de anser att det ger lästräning, läsförståelse, upplevelser, utökar ordförrådet, att undervisningen blir mer lustfylld samt att det är lättare för eleverna att få förståelse för skeenden i världen och i historien genom att relatera till sig själva. Tiden är en avgörande faktor för i vilken utsträckning lärarna använder sig av skönlitteratur, men de betonar också vikten av resurser och samarbete i arbetslaget. Ytterligare en faktor som påverkar är svårigheterna att finna lämplig litteratur. I vår slutsats har vi kommit fram till att de tillfrågade lärarna anser att skönlitteratur har stor betydelse och bör få stort utrymme i undervisningssammanhang. Vi tycker oss också ha sett att de har ett väl reflekterat förhållningssätt och att de försöker göra medvetna val i sitt arbete med skönlitteratur.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
grundskolans tidigare år
Svenska i ett mångkulturellt samhälle
användning
problematik
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7404 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics