Individens handlingsutrymme i relation till social klass - en studie om lärlingsutbildningen

DSpace Repository

Individens handlingsutrymme i relation till social klass - en studie om lärlingsutbildningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individens handlingsutrymme i relation till social klass - en studie om lärlingsutbildningen
Author Bergsten, Maria
Date 2008
English abstract
The individual acting space related to social class - a study about the training education
Swedish abstract
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem ungdomar som valt att läsa lärlingsutbildningen. Gymnasial lärlingsutbildning är en försöksverksamhet som startade hösten 2008. Syftet med studien är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar eleverna att välja en lärlingsutbildning, vilka förväntningar de har på utbildningen, hur de tänker kring sin utbildning och sitt framtida arbete i ett livsperspektiv. Ett övergripande resultat i min studie är att intervjupersonerna genom sina individuella val av utbildning, synen på arbete och tankar om framtiden tenderar att reproducera den sociala klass som de vuxit upp i. Resultatet visar också att utbildningsformen med stor arbetsplatsförlagd del är attraktiv för ungdomarna i studien. Att få tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken gör inlärningen bättre anser några av dem. Utbildningsformen fungerar som en motivationsfaktor för skoltrötta elever och gör att de får en gymnasieutbildning. Några av ungdomarna anser dessutom att den leder till att de lättare kommer att få arbete efter avslutad utbildning. Utbildningsorten är också av betydelse för valet av utbildning för ungdomarna i studien. Ungdomarna i studien föredrar fast anställning framför tillfällig. De tycker det är viktigt med tryggheten som en fast anställning ger. De teoretiska perspektiv som behandlas i uppsatsen är Bourdieus sociologiska teori där han använder begreppen habitus och olika slags kapital för att förklara våra val samt Gottfredsons socialpsykologiska teori om individens kompromisser och begränsningar i en valsituation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledare
lärlingsutbildning
gymnasieval
social klass
habitus
handlingsutrymme
Handle http://hdl.handle.net/2043/7462 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics