Vem bestämmer på förskolan? - En undersökning om barns inflytande på en Reggio Emilia inspirerad förskola

DSpace Repository

Vem bestämmer på förskolan? - En undersökning om barns inflytande på en Reggio Emilia inspirerad förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem bestämmer på förskolan? - En undersökning om barns inflytande på en Reggio Emilia inspirerad förskola
Author Barucic, Merima ; Söderlund, Amanda
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsen behandlar barns inflytande i förskolan. Frågeställningarna som behandlas är: Hur talar pedagogerna på Båtens Reggio Emilia inspirerade förskola om barn och barns inflytande? Hur arbetar man med inflytandet? Hur beskriver barnen sitt inflytande i de av pedagogerna utpekade situationerna? Vårt syfte med arbetet var att ta reda på i vilka situationer pedagogerna anser att barnen på en Reggio Emilia inspirerad förskola har inflytande och hur dessa tolkas ur ett barnperspektiv. Teoretiska utgångspunkter är olika barnsyner och en Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Forskning som används för att förstå empirin är: Barns syn på vuxna – att komma nära barns perspektiv (Arnér och Tellgren, 2006), Barns inflytande i förskolan - problem eller möjlighet för de vuxna? (Arnér, 2006) samt Delaktighet som värdering och pedagogik (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Undersökningen är en kvalitativ studie, med intervjuer av pedagoger och barn samt observationer i utvalda situationer. Även studier av dokument har genomförts, då pedagogernas dokumentationer om barnen studerats. Intervjuer med sex barn i åldern mellan tre och ett halvt och fem år ingår i materialet, samt intervjuer med två pedagoger. Några av slutsatserna i uppsatsen är att barnen till viss del enbart verkar få godkänna pedagogernas färdiga förslag. Tendenser till att barnens egna förslag fångas upp verkar dock finnas. Pedagogernas behov av kontroll samt strukturella faktorer, såsom tidsbrist och personalbrist, tas upp som hinder för barnens inflytande. Pedagogerna på förskolan förefaller ha ett relationellt perspektiv, då de förhandlar mycket med barnen. Allt är dock inte förhandlingsbart, då det finns vissa fasta regler. Nyckelord: Förskola, inflytande, makt, Reggio Emilia.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
inflytande
Reggio Emilia
makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/7532 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics