Invandringspolitik som europeiskt identitetsbygge - en analys av EU:s gemensamma invandringspolitik

DSpace Repository

Invandringspolitik som europeiskt identitetsbygge - en analys av EU:s gemensamma invandringspolitik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Invandringspolitik som europeiskt identitetsbygge - en analys av EU:s gemensamma invandringspolitik
Author Svensson, Emelie
Date 2008
English abstract
This thesis aims at analysing the EU's proposal for a common immigration and asylum policy for Europe that was presented by the Commission on the 17th of July 2008. Foucault's notion governmentality and his understanding of discourse have been used as analytical tools to help demonstrate the logic behind the proposal. To do this focus is put on which discourses it is that constitutes the foundation of the proposal, which type of discourse that is created through the proposal and what effects it could be considered having on the European society and the human relations within the EU. The core of the analysis is the shaping of the European population and a European identity. Immigration policies are concerned with dealing with the distribution of people, and creating frames for who gets to be included in which population and under which circumstances. The EU's immigration policy therefore says a lot about which people are wanted within the union, and also which type of relationship the organisation wishes to have with its population. Key points are the maintenance of the welfare within the union and the establishment of a European community. One strategy that are discussed concerning the achievement of this community is the establishment of the idea about the threat against Europe, and in what way this could be a way for the EU to motivate the surveillance of its own population. Further the connections are studied between the creation of a European community or European identity and tendencies towards an increased eurocentrism based on the same values as the nationalism the EU was created to prevent. The picture the EU produces of Europe and the European population also indirect imply a formulation of what is outside and those not considered being a part of this community. This thesis aims at showing how this, along with the picture the EU presents of immigrants and immigration, can be assumed to affect the attitudes and relations within Europe.
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att analysera EU:s förslag till en gemensam europeisk invandrings- och asylpolitik som presenterades av Kommissionen den 17 juli 2008. Foucaults begrepp governmentalitet och hans förståelse av diskurs har använts som analytiska verktyg för att hjälpa till att påvisa logiken bakom förslaget. För att göra detta studeras vilka diskurser som ligger till grund för förslaget samt vilken typ av diskurs som förslaget förmedlar och vilken effekt denna kan tänkas ha på samhällsklimatet och relationerna människor emellan inom EU. Kärnan till analysen är formandet av den europeiska befolkningen och en europeisk identitet. Invandringspolitik kan sägas handla om att sköta distributionen av människor och sätta upp ramar för vem som ska inkluderas i vilken befolkning och under vilka förutsättningar. EU:s invandringspolitik säger därför en hel del om vilka människor som unionen önskas bestå av, och även vilken relation organisationen önskar ha till den egna befolkningen. Centrala punkter är bevarandet av välfärden inom unionen och etablerandet av en europeisk gemenskap. En strategi som diskuteras angående skapandet av denna gemenskap är etableringen av idén om hotet mot Europa, och på vilket sätt detta kan sägas vara ett sätt för EU att motivera bevakningen av den egna befolkningen. Vidare undersöks sambanden mellan skapandet av en europeisk gemenskap eller europeisk identitet och tendenser mot en ökad eurocentrism baserad på samma värderingar som den nationalism som EU skapades för att motverka. Den bild som EU producerar av Europa och den europeiska befolkningen innebär indirekt en formulering av det som finns utanför och de som inte anses tillhöra denna gemenskap. Denna uppsats ämnar påvisa hur detta tillsammans med den bild som EU förmedlar av invandrare och invandring kan antas påverka attityderna och relationerna inom Europa.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject invandringspolitik
governmentalitet
EU
diskurs
Handle http://hdl.handle.net/2043/7548 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics