Den fysiska miljöns betydelse för elevers lärande

DSpace Repository

Den fysiska miljöns betydelse för elevers lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fysiska miljöns betydelse för elevers lärande
Author Larsson, Helena ; Söderberg, Helene
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur pedagoger arbetar med den fysiska miljön i klassrummet. Vilka tankar de har när de planerar utformningen i klassrummet. Det handlar också om elevernas tankar kring sitt klassrum. Studien är förlagd i två klasser, den ena i Lund och den andra i Hörby. Syftet med examensarbetet är att reda på pedagogernas syn på den fysiska miljöns betydelse för inlärningen, samt hur de använder miljön som redskap för att främja inlärningen. De frågor vi utgått ifrån är: Hur ser pedagoger och elever på den fysiska miljön i klassrummet? Anser pedagogerna att miljön påverkar elevernas inlärning? Hur tänker pedagogerna när de organiserar klassrummet? Vilka likheter och skillnader finns i pedagogernas sätt att utforma klassrummet? Hur ser eleverna på sitt klassrum? För att besvara frågeställningen har metoder som observationer av klassrummen gjorts. Intervjuer av fyra pedagoger och 27 elever i en fjärde klass och 19 elever i en 2-3:a har också gjorts. De teoretiska utgångspunkterna har varit den fysiska miljöns påverkan på inlärningen. Resultatet visar att miljön har betydelse för inlärningen, men att det inte är den enda faktorn som spelar in.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Inlärning
Fysisk miljö
Klassrumsmiljön
Pedagogperpektiv
Bänkplacering
Handle http://hdl.handle.net/2043/7602 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics