Sfi- avbrott, kämparglöd och kulturkrockar!

DSpace Repository

Sfi- avbrott, kämparglöd och kulturkrockar!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sfi- avbrott, kämparglöd och kulturkrockar!
Author Kheir, Malak ; Meic, Daniela
Date 2009
English abstract
Immigration has changed Swedish society in many ways. The meeting of cultures has given us new rewarding experiences and opened an undiscovered world for us. Sfi (Swedish for immigrants) has been carried on as a separate educational programme, since 1965. According to the current syllabus, sfi should be a “bridge to life in Sweden”. The county should also motivate everybody who is entitled to sfi to take part in the educational programme. Every year, a few female sfi- participants discontinue their education for different reasons. We got the information that a number of students, at a sfi- school in Malmö, had discontinued their education and restarted at a later date. The purpose of this paper is to describe and analyse how the life conditions of female immigrants appear from their point of view, to be able to increase knowledge among personnel who is involved in sfi-work, among them guidance counsellors. In our project we have chosen to use a life history research method, because it best fits our purpose, questions and aims of the project. Using life history research, one can get a deeper insight into social phenomena and capture the particular perspective of life history narratives. Our project has an ideographic which means that the focus is on description and understanding. The schools activity, cultural collisions, rights and obligations, motivation, obstacles, family structures, language learning, contact with authorities and discrimination are the themes that underlie the women’s educational discontinuation and return.
Swedish abstract
Invandringen har förändrat det svenska samhället på många sätt. Kulturernas möte har gett oss nya givande erfarenheter och öppnat en outforskad värld för oss. Sedan 1965 har man bedrivit sfi (svenska för invandrare) som egen utbildningsform i Sverige. Sfi ska enligt gällande kursplan vara ”en brygga till livet i Sverige”. Kommunen ska också motivera alla som är berättigade till sfi att gå utbildningen. Varje år avbryter en del kvinnliga sfi- deltagare sin utbildning p.g.a. olika anledningar. På en sfi- skola i Malmö, fick vi informationen att vissa av de elever som studerade inom denna skola hade avbrutit utbildningen och påbörjat den igen vid ett senare tillfälle. Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur invandrarkvinnors livsvillkor ter sig utifrån deras verklighet, för att kunna öka kunskapen bland personal som är berörda av sfiverksamheten, däribland studie- och yrkesvägledare. I vårt arbete har vi valt att använda oss av livshistorisk metod för att den bäst motsvarar vårt; syfte, frågor och mål, med arbetet. Med en livshistorisk metod kan man få en djupare insikt i sociala fenomen och fånga livshistorieberättarens egna perspektiv. Vårt arbete har en ideografisk ansats, d.v.s. vi lägger fokus på beskrivning och förståelse. Skolans verksamhet, kulturkrockar, rättigheter och skyldigheter, motivation, hinder, familjestruktur, språkinlärning, kontakt med myndigheterna och diskriminering är teman som ligger bakom kvinnornas studieavbrott och återvändandet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Invandrarkvinnor
kulturkrock
Handle http://hdl.handle.net/2043/7617 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics