"Jag bara kan!" Ett undersökande arbete om hur barn upplever sitt eget lärande och pedagogers syn på barns lärande. "I just know!" A study of how children experience their own learning and teachers view of children´s learning.

DSpace Repository

"Jag bara kan!" Ett undersökande arbete om hur barn upplever sitt eget lärande och pedagogers syn på barns lärande. "I just know!" A study of how children experience their own learning and teachers view of children´s learning.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag bara kan!" Ett undersökande arbete om hur barn upplever sitt eget lärande och pedagogers syn på barns lärande. "I just know!" A study of how children experience their own learning and teachers view of children´s learning.
Author Holmgren, Maria ; Åstrand, Ingvor
Date 2009-01-26
Swedish abstract
Abstract Holmgren, Maria & Åstrand, Ingvor (2008). ”Jag bara kan!” Ett undersökande arbete om hur barn upplever sitt eget lärande och pedagogers syn på barns lärande. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola Examensarbetet handlar om hur sex barn upplever sitt eget lärande. Arbetet handlar även om hur fyra pedagoger ser på barns lärande. Samtliga förskolor som informanterna befinner sig på ligger centralt i en storstad. Syftet med examensarbetet är att synliggöra barnens beskrivningar av hur de upplever sitt eget lärande. Syftet är även att synliggöra fyra pedagogers syn på barnens lärande, miljöns fysiska och sociala betydelse för lärandet och synen som de fyra pedagogerna har på det livslånga lärandet. De frågeställningar vi utgått ifrån är: Hur upplever barnen sitt eget lärande på förskolan? Hur ser pedagogerna på barns lärande? De metoder som använts för att besvara frågeställningarna har varit kvalitativa intervjuer, intervjuer i form av samtal. Teoretiska utgångspunkter i examensarbetet har varit Jean Piagets konstruktivistiska synsätt, Lev Vygotskijs sociokulturellt -historiska perspektiv och Ingrid Pramling Samuelssons teorier och forskning kring barns lärande. Resultatet pekar på att barnen har ett väldigt stort självförtroende i sitt lärande och över vad de kan. Barnen beskriver de situationer som de lär sig i och med vem de lär sig. Pedagogerna har insikter om att barnen lär hela tiden men att barnen inte förstår eller ser sin egen läroprocess. Miljön och personerna runt omkring barnen har stor betydelse för deras lärande. Nyckelord: Barns lärande, förskola, samspel, det livslånga lärandet, läromiljön, pedagogers barnsyn
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barns lärande
Förskola
Samspel
Det livslånga lärandet
Läromiljön
Pedagogers barnsyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/7620 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics