Det pedagogiska rummets betydelse

DSpace Repository

Det pedagogiska rummets betydelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det pedagogiska rummets betydelse
Author Söderberg, Therese ; Forsell, Emma
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om vad sex pedagoger har för syn på och tankar kring den fysiska miljöns betydelse för barns lek i förskolan. Tre av pedagogerna arbetar på två olika "traditionella" förskolor. Två av förskolorna finns i en storstad, men är belägna i olika delar av staden och en förskola är belägen i ett mindre samhälle. Syftet med arbetet är att fånga pedagogernas tal om utformningen av den fysiska miljön på deras förskola/avdelning. De frågeställningar som vi har utgått i från under arbetets gång är följande: Hur utformar pedagogerna den fysiska miljön? Vad är de styrande faktorerna i utformningen av den fysiska miljön på förskoleavdelningarna? Metoden som vi har använt oss av för att få svar på våra frågeställningar har varit så kallade kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär att vi på förhand har formulerat frågor, men samtidigt öppna på så vis att det finns utrymme för följdfrågor (Pathel & Davidsson, 2003). Den teori och forskning som vi har som utgångspunkter är fysisk miljö, leken och tidigare forskning kring miljöns betydelse för leken samt en presentation och förklaring av vad Reggio Emilia filosofin står för. Resultatet visar att samarbete i arbetslaget är av stor vikt vid utformandet av den fysiska miljön i förskolan samt stöd från ledning/rektor. Slutsatsen är att dessa förutsättningar är de styrande elementen vid utformningen av förskolans fysiska miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fysisk miljö
lek
Reggio Emilia
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/7622 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics