Läs- och skrivundervisning i åldersblandade och åldershomogena klasser i de tidigare åren

DSpace Repository

Läs- och skrivundervisning i åldersblandade och åldershomogena klasser i de tidigare åren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivundervisning i åldersblandade och åldershomogena klasser i de tidigare åren
Author Trulsson, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Arbetet syftar till att göra en jämförande undersökning av läs- och skrivundervisningen i åldersblandade och åldershomogena klasser i de tidigare åren. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning av två skolor på olika orter i södra Sverige, där ena skolan arbetar åldersblandat och den andra åldershomogent. Jag har genomfört klassrumsobservationer på sammanlagt ca 12 timmar. Jag har också intervjuat respektive klasslärare. Resultaten tyder på att det finns några likheter, men främst skillnader i hur läs- och skrivundervisningen ser ut. I den åldersblandade klassen arbetade man mycket individuellt och efter arbetsscheman. Man använde främst bokstavsmetoden som läsinlärningsmetod. I den åldershomogena klassen utgick arbetet ofta från en lärarledd genomgång där man enligt LTG-metoden diskuterade fram arbetsmaterialet tillsammans med eleverna. Lärarnas erfarenheter kring att arbeta åldersblandat visade sig vara positiva överlag. Slutsatsen är att det kan finnas skillnader mellan läs- och skrivundervisningen i åldersblandade och åldershomogena klasser och att dessa skillnader kan medföra vissa pedagogiska konsekvenser. Åldersblandningen i sig verkar inte påverka i lika stor utsträckning som sättet att undervisa och medvetenheten om vilka pedagogiska vinster och förluster det ger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsinlärningsmetoder
läs- och skrivundervisning
organisationsformer
åldersblandad
åldershomogen
pedagogiska konsekvenser
Handle http://hdl.handle.net/2043/7627 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics