Benign Prostatahyperplasi. Upplevelser och livskvalitet hos män med benign prostatahyperplasi.

DSpace Repository

Benign Prostatahyperplasi. Upplevelser och livskvalitet hos män med benign prostatahyperplasi.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Benign Prostatahyperplasi. Upplevelser och livskvalitet hos män med benign prostatahyperplasi.
Author Gunnarsson, Jenny ; Lundin, Madeleine
Date 2009
English abstract
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a condition which causes urology bother that might have an impact on quality of life and daily living in almost all men over the age 80. The aim of this study was to report on how men with benign prostatic hyperplasia experiencing their daily lives and how their quality of life is affected. A systematic review was made in accordance to a systematic procedure. The literature searching was made in the databases CINAHL, PsycInfo, PubMed and The Cochrane Library. Both quantitative and qualitative studies were included and the quality was assessed by both authors independently of each other using a modified audit protocol. The results show that men with BPH have disturbed sleep due to nocturia, limiting their social lives and experiencing embarrassment over the urological symptoms and a negative impact on the sexual life. Men with BPH also seems to develop coping strategies to overcome their daily lives such as reducing fluid intake, talk about the complaint and accept the condition. It also seems that it is more common for men with BPH to rank their quality of life lower than men without BPH. More studies using both qualitative and quantitative approach are needed to find a deeper understanding of men with BPH and to strengthen evidences about quality of life and daily life.
Swedish abstract
Benign prostatahyperplasi (BPH) är ett tillstånd som drabbar nästintill samtliga män över 80 år och vilket medför urologiska besvär som kan ha inverkan på livs¬kvaliteten och det dagliga livet. Syftet med denna litteraturstudie var att redogöra för hur män med benign prostatahyperplasi upplever sitt dagliga liv samt hur deras livskvalitet påverkas. En litteraturstudie gjordes utifrån ett systematiskt tillväga¬gångssätt. Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, PsycInfo, PubMed samt The Cochrane Library. Både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades vilka kvalitetsgranskades av båda författarna oberoende av varandra med hjälp av ett modifierat granskningsprotokoll. Resultatet visar på att män med BPH har en störd sömn på grund av nykturi, begränsar sitt sociala liv och upplever genans över de urologiska symtomen och en negativ påverkan på det sexuella samlivet. Män med BPH tycks också utveckla copingstrategier för att bemästra sin vardag som att t ex reducera vätskeintaget, prata om besvären och acceptera tillståndet. Det verkar också vara vanligt förekommande att livskvaliteten hos män med BPH är sämre än hos män utan BPH. Fler studier med både kvalitativ och kvantitativ metodansats behövs för att finna en djupare förståelse för män med BPH och för att stärka evidensen avseende livskvalitet och dagligt liv.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject benign prostatahyperplasi
dagligt liv
livskvalitet
litteraturstudie
upplevelser
benign prostatic hyperplasia
daily life
experiences
quality of life
systematic review
Handle http://hdl.handle.net/2043/7635 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics