Knäledsartros och påverkan på livskvaliteten

DSpace Repository

Knäledsartros och påverkan på livskvaliteten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Knäledsartros och påverkan på livskvaliteten
Author Brahimi, Igballe ; Tindberg, Maria
Date 2009
English abstract
Osteoarthritis of the knee that struck retired people reduces their quality of life by the need to adapt their lives along the illness. The purpose of this literature review is to compile various studies of both qualitative and quantitative research in order to answer the question how patients' quality of life is influenced by the medical diagnosis osteoarthritis of the knee. The method that is used for this purpose is a literature review, inspired by Goodman's seven-step, translated by Willman et al. The studies were examined using modified protocols of Willman et al and SBU & SSF. The basis of the result was ten articles, which concluded that the illness had an impact on (I) the emotional dimension: the participants showed a greater tendency to depression, major catastrophizing and negative mood, (II) the impact on the spiritual dimension: the participants were not able to practice their religion, (III) the impact on the social dimension: the participant isolated themselves from activities, such as tennis, (IV) the impact on the physical dimension: the participant avoided to move. The result of this literature can increase the nurse insight on how osteoarthritis of the knee affects the patient and how the quality of life is affected.
Swedish abstract
Knäledsartros som drabbar pensionärer sänker och påverkar deras livskvalitet då de måste anpassa sitt liv utefter sin sjukdom. Syftet med litteraturstudien är att sammanställa olika studier av både kvalitativ och kvantitativ forskning för att svara på frågan hur patienters livskvalitet påverkas av knäledsartros. Den tillämpade metoden är en litteraturstudie som inspirerats av Goodmans sju steg, översatt av Willman m fl. Studierna granskades med hjälp av modifierade protokoll gjord av Willman m fl och SBU & SSF. Tio artiklar valdes som underlag för resultatet, vilket visade på en påverkan på (I) den emotionella dimensionen: deltagarna visade på en ökad tendens till depression, större katastroftänkande och en mer negativ humör, (II) den andliga dimensionen: deltagarna kunde inte praktisera sin religion, (III) den sociala dimensionen: deltagarna isolerade sig från aktiviteter såsom t ex tennis, (IV) den fysiska dimensionen: deltagarna undvek att röra på sig. Resultatet i denna litteraturstudie möjliggör för sjuksköterskan en ökad insikt i hur knäledsartros berör den drabbade och på vilket sätt livskvaliteten påverkas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject adaptering
psykologisk
knäledsartros
livskvalitet
påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/7641 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics