Dokumentation ur ett genusperspektiv - En diskursanalys av portfolios i en förskola

DSpace Repository

Dokumentation ur ett genusperspektiv - En diskursanalys av portfolios i en förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dokumentation ur ett genusperspektiv - En diskursanalys av portfolios i en förskola
Author Stenström, Lisa ; Holmlund, Eva
Date 2009
Swedish abstract
Titel: Dokumentation ur ett genusperspektiv - en diskursanalys av portfolios i en förskola. Författare: Eva Holmlund och Lisa Stenström Arbetet är en kritisk diskursanalys om portfoliodokumentation i en förskola ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka genusrelaterade mönster i dokumentationen, såväl likheter som olikheter studeras. Vår textanalys bygger på 12 barns portfoliotexter från en Reggio Emilia-inspirerad förskola. En av Reggio Emilia-filosofins grundstenar är dokumentation. De frågeställningar vi utgått från är: Skiljer sig språket åt i den skriftliga dokumentationen för pojkar respektive flickor och i så fall hur? Vad dokumenteras hos pojkar respektive flickor? Går det att utläsa skillnader och likheter i vilka processer/lärosituationer som dokumenteras för pojkar respektive flickor? Till grund för vår analys ligger Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi analyserar portfoliotexter med hjälp av ett antal genusteoretiska perspektiv. Vår undersökning har visat att det finns både skillnader och likheter i det genusrelaterade språket i de undersökta portfoliotexterna. Vår slutsats är att trots att Lpfö98 (Skolverket, 2006) ålägger pedagogerna att motverka traditionella könsroller och mönster så lever dessa fortfarande kvar i portfoliotexterna. Genustänkandet har inte nått den nedtecknade delen av verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject portfolio
genuspedagogik
pedagogisk dokumentation
genusteori
kritisk diskursanalys
Reggio Emilia
Handle http://hdl.handle.net/2043/7647 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics