Hot och Våld i somatisk vård

DSpace Repository

Hot och Våld i somatisk vård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hot och Våld i somatisk vård
Author Båth, Helena ; Nilsson, Marita
Date 2007
English abstract
The violence in society of today is increasing. This violence spreads into our workplaces even into medical services. Hospital staff is educated in taking care of patients on the basis of nursing science and medical experiences. Verbal and physical aggressions may complicate the care. The aim of this review was to look into the incidence and experience of threats and violence in somatic care. Ten scientific articles were included, analyzed and scrutinized. The result showed that the frequency of threats and violence is high in somatic care. It affects the work environment because the nursing staff is aware of the possibility of being exposed to violence. The estimate frequency of threats and violence could even by higher since a lot of incidences were not reported. The review revealed that the nurses exposed to threats and violence experienced different feelings, such as fear, anger and guilt. To improve the situation for both the patients and the working staff a continuous education in handling violent situation is recommended by the authors, starting in nursing schools.
Swedish abstract
Våldet i samhället ökar. Detta våld sprider sig in på våra arbetsplatser så även inom hälso- och sjukvården. Sjukvårdpersonalen är utbildad i att vårda patienten utifrån omvårdnadsforskning och vetenskapliga medicinska rön. Verbala och fysiska aggressioner kan försvåra omhändertagandet. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka förekomsten och upplevelserna av hot och våld inom somatisk vård. Tio vetenskapliga artiklar kunde inkluderas efter att ha granskats och analyserats. Resultatet visade att hot och våld är vanligt förekommande inom somatisk vård. Det inverkade på arbetsmiljön genom att sjuksköterskorna kände sig stressade vid vetskapen om att de kunde utsättas för hot- eller våldssituationer. Uppskattningar om förekomsten av hot och våld pekade också på att det fanns ett stort mörkertal av antal incidenter. Studien visade att de utsatta sjuksköterskorna upplevde hot- och våldincidenter olika exempelvis med rädsla, ilska eller skuld. För att förbättra situationen måste framför allt utbildning i att hantera aggressiva situationer förekomma, med början redan under sjuksköterskeutbildningen och sedan kontinuerligt under yrkesverksamheten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject aggression
arbetsplats
hot
sjuksköterskor
våld
vårdpersonal
aggression
nursing
staff
threats
violence
workplace
Handle http://hdl.handle.net/2043/7655 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics