Implementering av de individuella utvecklingsplanerna - från riksdag till den enskilda skolan

DSpace Repository

Implementering av de individuella utvecklingsplanerna - från riksdag till den enskilda skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Implementering av de individuella utvecklingsplanerna - från riksdag till den enskilda skolan
Author Katura, Caroline ; Malmgren, Maria
Date 2009
Swedish abstract
I Skolverkets skrift Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen 2008 står det att läsa att skolorna bör sträva efter kontinuerlig uppföljning av elevernas individuella utveckling på ett framåtsyftande vis. Detta för att tydliggöra var eleven befinner sig och vad som vidare krävs i strävan att nå målen. Syftet med detta arbete är att undersöka hur implementeringen av de individuella utvecklingsplanerna (IUP) har skett från riksdag till kommun och till den enskilda skolan. Utifrån en kvalitativ metod har vi intervjuat förtroendevalda inom Barn och Utbildningsnämnden, huvudmän (rektorer) samt verksamma lärare inom en utvald kommun. Vi är intresserade av hur överlämningen av IUP sker mellan årskurs sex och sju och kommunikationen inom och mellan de berörda verksamheterna. I vårt resultat framkom att hanteringen av IUP inte fått de effekterna som eftersträvats. Implementeringsproblematiken som vi observerat grundar sig i otydlig styrning från huvudman, lärarnas inställning, minimal respons från förvaltningen vid införandet och verksamheternas olika organisationsvariabler. Detta har lett till att det råder en osäkerhet kring arbetssättet med IUP och den kontinuitet som Skolverket förespråkar riskerar att gå förlorad.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Individuella utvecklingsplaner
IUP
implementering
överlämning
organisationsvariabler
Handle http://hdl.handle.net/2043/7662 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics