Pedagogens arbete med läs- och skrivinlärning

DSpace Repository

Pedagogens arbete med läs- och skrivinlärning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogens arbete med läs- och skrivinlärning
Author Eliasson, Carolina
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med min uppsats var att ta reda på hur en pedagog kan arbeta med den inledande läs- och skrivinlärningen och hur eleverna upplevde läs- och skrivundervisningen. För att uppnå mitt syfte använde jag mig av två frågeställningar: • Hur arbetar pedagogen med läs- och skrivinlärning • Hur upplever eleverna arbetet med läs- och skrivinlärning? För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av tre forskningsmetoder: kvalitativ intervju, kvalitativ observation och kvantitativ enkätundersökning. Jag observerade pedagogens arbete med eleverna i klassrummet under 11 dagar. Därefter genomförde jag en formell intervju med pedagogen. I min enkätundersökning medverkade 19 elever och efteråt intervjuade jag enskilt tio av eleverna. Vad som går att utläsa av min enkätundersökning är att alla eleverna var överens; det var roligt att börja skolan, det roligt är gå i skolan, att läsa, läsa hemma, skriva, arbeta med arbetsschema och att ha läxor. Min studie visar på att pedagogen medvetet valt att blanda helordsmetoden och den traditionella ljudningsmetoden. Pedagogens undervisning grundar sig dels i den analytiska principen, med delar av LTG- metodens arbetssätt. Den andra delen av pedagogens undervisning grundar sig i den syntetiska principen, med inslag från Wittingmetoden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Läs- och skrivinlärning
LTG- metoden
Analytisk metod
Syntetisk metod
Handle http://hdl.handle.net/2043/7666 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics