Barnboken i förskolan - En studie i hur pedagoger talar om barnbokens funktion i förskolan

DSpace Repository

Barnboken i förskolan - En studie i hur pedagoger talar om barnbokens funktion i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barnboken i förskolan - En studie i hur pedagoger talar om barnbokens funktion i förskolan
Author Grankvist, Kristian ; Larsson, Gunhild
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att redogöra för hur pedagoger ser på barnbokens funktion i förskolans verksamhet. Med detta avser vi undersöka vilka funktioner pedagoger anser att barnboken har samt hur de resonerar kring dessa funktioner. Den problemformulering vi utgår ifrån är: Hur talar pedagoger om barnbokens funktion i förskolans verksamhet? I arbetet använder vi oss av kvalitativa intervjuer och i undersökningen deltar sex pedagoger från olika förskolor. I vår analys söker vi efter mönster, likheter och skillnader i hur pedagoger talar om barnbokens funktion i förskolans verksamhet. Undersökningen visar på en medvetenhet hos pedagogerna om att barnboken kan fylla olika funktioner och att de värderar barnbokens roll i verksamheten som betydelsefull. De talar framför allt om barnbokens funktion som lugnande, språkutvecklande och fantasistimulerande. Vidare menar de att barnboken fyller en funktion då den ger barn möjlighet till reflektion och bearbetning, stärkt självförtroende samt utveckling av empatisk och social förmåga. Vi ser att pedagogernas resonemang till stor del ligger i linje med den forskning vi tagit del av. Däremot är det enbart pedagogerna som talar om att barnboken har en lugnande funktion och att den kan användas som utfyllnad i verksamheten. Något som enbart forskningen lyfter fram är barnboken som ett medel för att fly verkligheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barnbok
barnbokens funktion
förskola
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/7673 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics