"Man lurar in det". Fyra förskollärare om kunskap och lärande i förskolan

DSpace Repository

"Man lurar in det". Fyra förskollärare om kunskap och lärande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Man lurar in det". Fyra förskollärare om kunskap och lärande i förskolan
Author Kronfors, Frida ; Larsson, Johanna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma pedagoger ser på och förklarar begreppen kunskap och lärande i förskolan. Vi har undersökt om det finns likheter och skillnader i dessa resonemang med det som uttrycks i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). För att besvara frågeställningarna valde vi att intervjua fyra förskollärare verksamma i förskolan. Vi använde oss av en kvalitativ intervjumetod som vi kompletterade med filmade observationer av respektive pedagog. Det filmade materialet användes endast som diskussionsunderlag i intervjuerna. Den teoretiska utgångspunkten var dels Läroplanskommiténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) och Ingrid Carlgrens definitioner av kunskapsbegreppet, samt det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs resonemang kring lärande, då detta ligger till grund för den lärandesyn som uttrycks i Lpfö 98. Resultatet visade att pedagogerna hade svårt att definiera kunskap och lärande, samt att deras förklaringar inte alltid följde de praktiska exempel de gav. De talade bland annat om samspel, kommunikation, lekfulla sammanhang, barns intresse och pedagogens roll som styrande och den som har kunskap. Vår slutsats är att pedagogerna inte aktivt och medvetet tar stöd i Lpfö 98 för att beskriva sin kunskaps- och lärandesyn. De använder ofta samma begrepp som läroplanen uttrycker, däremot har begreppen inte alltid samma innebörd eller definition.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kunskap
lärande
Lpfö 98
det sociokulturella perspektivet
Ingrid Carlgren
Handle http://hdl.handle.net/2043/7688 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics