Det finns väl inga gränser.

DSpace Repository

Det finns väl inga gränser.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det finns väl inga gränser.
Author Feldt, Karin ; Henriksson, Emma
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete är en undersökning om hur föräldrar till barn på två förskolor ser på skapande verksamhet i förskolan. Den undersökningsmetod som har använts är en kvalitativ enkätstudie med öppna frågor. Syftet med studien är att ta reda på hur föräldrar resonerar kring skapande verksamhet och vilka föreställningar de ger uttryck för. De frågeställningar som arbetet har utgått ifrån är: Hur ser föräldrar på skapande verksamhet i förskolan? Hur definierar föräldrar skapande verksamhet i förskolan? De teoretiska utgångspunkter som tas upp i arbetet är definitioner och teorier om skapande, lek, fantasi och kreativitet. I arbetet belyses även tidigare forskning om föräldrar i ett förskolesammanhang och skapandets och föräldrars roll i förskolans historia. Resultatet som har framkommit är att föräldrar kan se på skapande verksamhet på flera sätt, men att de främst ser den som ett uttryck för och användande av fantasi och kreativitet. De definierar skapande verksamhet som bland annat olika metoder, som lek (men också inte), som en möjlighet till utveckling på olika plan och som ett komplement till hemmet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skapande verksamhet
föräldrar
kreativitet
fantasi
förskola
lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/7699 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics