”Jag ser bara fördelarna med halvklass” - En studie om fritidspedagogers yrkesroll och sitt arbete i halvklass

DSpace Repository

”Jag ser bara fördelarna med halvklass” - En studie om fritidspedagogers yrkesroll och sitt arbete i halvklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Jag ser bara fördelarna med halvklass” - En studie om fritidspedagogers yrkesroll och sitt arbete i halvklass
Author Bardh, Malin ; Hansson, Jenny
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad fritidspedagoger vill nå med sitt arbete i halvklass. Vi vill veta vad som styr fritidspedagogernas val av aktiviteter och hur fritidspedagoger och klasslärare samarbetar. Vi vill även ta reda på om utbildningen har någon betydelse när det gäller synen på samverkan och hur fritidspedagogen respektive klassläraren ser på sin yrkesroll. För att få svar på våra frågeställningar har vi skickat ut enkäter till fritidspedagoger och genomfört intervjuer med fritidspedagoger och klasslärare. För att få en större insyn i fritidspedagogernas yrke har vi samlat in vår empiri från fyra olika skolor i olika kommuner. För att analysera empirin och se mönster har vi använt oss av historik kring fritidspedagogyrket, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), lärarens yrkesetik, beskrivningar av yrkesroll och yrkesidentitet, samt några av Bourdieus teoretiska begrepp. Genom undersökningen fick vi fram att det fritidspedagogerna vill nå med sina aktiviteter är att få bra sammanhållning i gruppen och att eleverna ska känna glädje och trygghet i skolan. Vi fick fram att fritidspedagoger saknar planeringstid för arbetet i skolan. Vi kunde även se att fritidspedagogens utbildning hade betydelse för valet av aktiviteter och hur man ser på sin yrkesroll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Aktivitet
Bourdieu
Fritidspedagog
Halvklass
Planeringstid
Samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/7704 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics