Skolan och mediesamhället - en undersökning av elevtexter och elevers mediekonsumtion i en årskurs 4

DSpace Repository

Skolan och mediesamhället - en undersökning av elevtexter och elevers mediekonsumtion i en årskurs 4

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolan och mediesamhället - en undersökning av elevtexter och elevers mediekonsumtion i en årskurs 4
Author Augustsson, Susanne ; Henriksson, Carola
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsen undersöker hur elevernas medievanor på fritiden avspeglas i deras skrivna texter i skolan. Studien är gjord i en årskurs 4 i en sydsvensk stad. Vid ett lektionstillfälle fick eleverna i uppgift att skriva en egen text utifrån rubriken ”Min önskedag”. Texterna har därefter analyserats med hjälp av textanalytiska metoder, med fokus på tema, attityd och värderingar. Textanalysen har fördjupats med hjälp av enkäter och intervjuer. Våra resultat visade att elevtexterna till övervägande delen var starkt influerade, till såväl innehåll som form, av de TV-program, filmer och datorspel eleverna konsumerade på fritiden. Utifrån resultaten diskuteras behoven hos såväl skola som enskilda lärare att upprätta strategier för att hantera utvecklingen av elevernas textorienterade aktiviteter på fritiden i form av mediekonsumtion och dator- och TV-spelande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevtextanalys
attityder
datorspelande
medievanor
mediekonsumtion
textorienterade aktiviteter
TV-spelande
värdegrund
literacy
Handle http://hdl.handle.net/2043/7707 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics