Uppfattningar om den nyutexaminerade sjuksköterskan

DSpace Repository

Uppfattningar om den nyutexaminerade sjuksköterskan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Uppfattningar om den nyutexaminerade sjuksköterskan
Author Andersson, Charlotte ; Petersen, Lina
Date 2009
English abstract
There is dissatisfaction among nursing staff concerning the newly graduated nurses competence. Above all there is three main fields which are criticized – to supervise and treat and to combine this with the handling of technical equipments, to inform and teach patients and also to work as a leader. The aim of this study was to compile the perceptions of nursing students, newly graduated nurses and experienced nurses regarding the newly graduated nurses competence. The method of this study was a literature review based on scientific articles and was elaborated trough Goodman´s seven steps. The results showed that the newly graduated nurse has a lack of knowledge regarding nursing care, handling of technical equipment and certain practical elements and also leadership. She overestimated her skill and her ability to teach. The results also showed that the newly graduated nurse has a need for introduction and mentoring in order to develop her knowledge. However, she hade good knowledge regarding empathy, awareness of responsibility and ability to adapt oneself. The conclusion was that to possess good competence and to proceed good professional development an education with both theoretical and practical elements is necessary, as well as an introduction and time for reflection on the new place of work. Mentoring, feedback and the permission to be new is also of great importance to the development.
Swedish abstract
Det finns ett missnöje bland vårdpersonal angående de nyutexaminerade sjuksköterskornas kompetens. Framför allt kritiseras tre huvudområden – att övervaka och utföra behandling i kombination med att hantera apparatur och utrustning, att informera och undervisa patienter samt att fungera som arbets-ledare. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa sjuksköterskestud-enters, nyutexaminerade sjuksköterskors samt erfarna sjuksköterskors uppfattningar om den nyutexaminerade sjuksköterskans kompetens. Metoden som valdes var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar och utarbet-ades enligt Goodmans sju steg. Resultaten visade att den nyutexaminerade sjuksköterskan har bristande kunskaper vad gäller omvårdnad, hantering av teknisk utrustning och vissa praktiska moment samt ledarskap. Hon överskattade sin skicklighet och sina förmågor att undervisa. Resultaten visade även att den nyutexaminerade sjuksköterskan har ett stort behov av introduktion och handled-ning för kunskapsutvecklingen. Däremot hade hon goda kunskaper vad gäller empati, ansvarsmedvetenhet samt anpassningsförmåga. Slutorden blev följande: för att inneha en god kompetens och en god fortsatt kompetensutveckling krävs en utbildning med varierande utbud av teori och praktik. En introduktion på den nya arbetsplatsen med tid för reflektion är nödvändig, med handledning och feedback samt tillåtelsen att få vara ny.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kompetens
Nyutexaminerad sjuksöterska
Sjuksköterskestudent
Skandinavien
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/7710 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics