Livskvalitet och kunskapsbehov hos patienter med förmaksflimmer - en litteraturstudie

DSpace Repository

Livskvalitet och kunskapsbehov hos patienter med förmaksflimmer - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livskvalitet och kunskapsbehov hos patienter med förmaksflimmer - en litteraturstudie
Author Bengtsson, Sofia ; Johansson, Therese
Date 2009
English abstract
Patients with atrial fibrillation exist within all areas of the health care system and general practice nurses are likely there for likely meet these patients in their daily work. The purpose of this literature review was to study which factors affect the quality of life in patients with atrial fibrillation and what need of knowledge these patients have. The method is a literature review in accordance with Goodman´s (1993) seven steps. The result is based on eleven scientific articles. Carnevali’s model of diagnostic nursing for daily living-functional health status is used as theoretical frame of reference. Results showed that optimism, high levels of physical activity and gentler and less frequent symptoms gave a higher quality of life. Anxiety, depression and somatization resulted in a lower quality of life. Results also indicated a lack of knowledge concerning disease, symptoms, treatment and risks. Information increased these patients´ knowledge. The result indicates the meaning of understanding these patients´ daily life circumstances alongside the importance of general practice nurses´ educational role.
Swedish abstract
Patienter med förmaksflimmer finns inom alla områden i hälso- och sjukvården och allmänsjuksköterskan kommer troligen att träffa på dessa i sitt yrke. Syftet med litteraturstudien var att studera vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter med förmaksflimmer samt vilket kunskapsbehov de har angående sin sjukdom. Metoden är en litteraturstudie enligt Goodmans (1993) sju steg. Resultatet baseras på elva vetenskapliga artiklar. Carnevalis omvårdnadsmodell rörande dagligt liv – funktionellt hälsotillstånd används som teoretisk referensram. Resultatet visade att optimism, hög fysisk aktivitet samt lättare och mindre frekvent förekommande symtom gav bättre livskvalitet. Ångest, depression och somatisering gav sämre livskvalitet. Bristande kunskap sågs gällande sjukdom, symtom, behandling och risker. Information sågs öka kunskapen hos dessa patienter. Resultatet indikerar vikten av förståelse för dessa patienters livssituation samt betydelsen av allmänsjuksköterskans undervisande roll.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förmaksflimmer
Carnevali
Kunskap
Litteraturstudie
Livskvalitet
Omvårdnad
Patientundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7711 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics