Om elevers motivation att lära matematik

DSpace Repository

Om elevers motivation att lära matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om elevers motivation att lära matematik
Author Elofsson, Niklas ; Nylén, Erik
Date 2009
Swedish abstract
Detta arbete undersöker hur undervisningsform och hur elevers föreställningar om sambandet mellan skolmatematik och vardagsmatematik påverkar elevers motivation att lära matematik. Som teoretisk grund används självbestämmandeteorin och begreppet motivation analyseras med hjälp av fyra motivationsvariabler som belyser olika aspekter av människors motivation. 198 Matematik A-studerande på två gymnasieskolor i södra Sverige har deltagit i en enkätundersökning. Arbetets huvudsakliga slutsats är att elever som arbetat med en progressiv undervisningsform – och elever som ser ett starkare samband mellan skolmatematik och vardagsmatematik – i större utsträckning är inre motiverade och har lärandemål. Detta visar sig genom att de tycker att matematik är mer intressant, roligt och utmanande. De visar också större matematiskt självförtroende och är mer villiga att ta risker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Gymnasieskola
Matematik
Motivation
Motivationsvariabler
Självbestämmandeteorin
Undervisningsformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/7733 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics