Läs- och skrivinlärningens betydelse för matematikens förståelse

DSpace Repository

Läs- och skrivinlärningens betydelse för matematikens förståelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivinlärningens betydelse för matematikens förståelse
Author Lemminger, Susanna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att jag vill undersöka hur ett samspel kan se ut mellan svensklärare, matematiklärare och modersmålslärare för att främja och stötta elever i årskurs 3 till 6 i deras läs- och skrivinlärning. Vidare vill jag ta reda på vilken påverkan läs- och skrivinlärningen har på elevernas matematikkunskaper och om det är så att det är främst elever med svenska som andra språk som stöter på problem med matematiska begrepp som innehåller text eller om det är lika vanligt bland de elever som har svenska som sitt modersmål. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med svensklärare och matematiklärare på två olika skolor (Söderskolan och Västerskolan) båda belägna i två olika upptagningsområden i Malmö. Den ena skolan är en mångkulturell skola och den andra skolan är en skola med få elever som har ett annat modersmål än svenska. Lärarnas svar utifrån min intervju visar på att språket är en viktig del för elevens förståelse för matematiken och att läraren måste lägga ner ett arbete på det matematiska ordförrådet och vad orden betyder i förhållande till samma ords betydelse i vardagsspråket. Lärarna nämner vikten av ett nära samarbete mellan svensklärare och matematiklärare för att genom språket ge eleven bättre förutsättningar att utveckla sina resultat i matematiken. En av lärarna hade erfarenhet av ett närmre samarbete med modersmålläraren och såg det som något mycket positivt som stöd åt elever med annat modersmål än svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språket och matematiken
Handle http://hdl.handle.net/2043/7735 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics