Grafritande räknare – hur påverkar de undervisningen i matematik?

DSpace Repository

Grafritande räknare – hur påverkar de undervisningen i matematik?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grafritande räknare – hur påverkar de undervisningen i matematik?
Author Falih, Elaf ; Jensen, John
Date 2009
English abstract
Syftet med studien är att undersöka hur lärare och elever anser att grafritande räknare påverkar undervisningen i gymnasiets matematikkurser. Genom att bli medvetna om detta kan lärare och blivande lärare få möjlighet att själva reflektera över användningen av grafritande räknare i sin undervisning. Det empiriska underlaget utgörs av intervjuer med lärare och en enkätundersökning bland elever på två gymnasieskolor i södra Sverige. Resultatet visar att lärarna framför allt betraktar den grafritande räknaren som ett hjälpmedel, ungefär som papper och penna. De använder den om och när den anses kunna bidra på ett väsentligt sätt i undervisningen, antingen för att spara tid och/eller för att bidra till ökad förståelse för olika matematiska begrepp och metoder. En slutsats som kan dras är att den grafritande räknaren påverkar undervisningen på olika sätt, och i stigande grad, ju längre upp i kurserna man kommer.
Swedish abstract
The purpose of the study is to examine how teachers and students believe that graphing calculators affect the teaching of high school mathematics courses. By becoming aware of this, teachers and teacher students have the opportunity to reflect on the use of graphing calculators in their teaching. The empirical base consists of interviews with teachers and a survey among students at two high schools in southern Sweden. The results show that teachers especially consider the graphing calculator as a tool, much like paper and pencil. They use it if and when it is deemed able to contribute in a significant way in their teaching, either to save time and/or to help deepen the understanding of various mathematical concepts and methods. One conclusion is that graphing calculators affect teaching in different ways, and increasingly, as the level of the course increases.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject grafritande räknare
gymnasiet
påverkan
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7741 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics