Det var en gång… Barnböcker och högläsning på Vintergatans förskola

DSpace Repository

Det var en gång… Barnböcker och högläsning på Vintergatans förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det var en gång… Barnböcker och högläsning på Vintergatans förskola
Author Jacobsson, Lisa ; Persson, Cecilia
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur pedagoger på två olika förskoleavdelningar arbetar med barnböcker och högläsning. Syftet med examensarbetet är att undersöka när och hur böcker och högläsning förekommer i verksamheten samt vilka möjligheter och hinder pedagogerna ser med användandet av dessa. Vi har genomfört kvalitativa verksamhetsobservationer och pedagogintervjuer för att få svar på våra frågeställningar. Utifrån den insamlade empirin har vi därefter analyserat samt knutit an till vår kunskapsbakgrund och tidigare forskning. Undersökningen visar att pedagogerna ser barnboken och högläsningen som en källa till kunskap och lärande men resultatet pekar på att barnböcker och högläsning inte används som ett kontinuerligt inslag i verksamheten. Slutsatser vi kan dra av vårt examensarbete är att pedagogerna på vår valda förskola är medvetna om barnbokens användning men att de har svårt för att omsätta detta i praktiken. Pedagogerna menar att det i förskolans verksamhet idag inte längre finns den tid till barnböcker och högläsning som det fanns förr. Detta på grund av bland annat nya arbetsuppgifter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barnböcker
förskola
högläsning
språkutveckling
Vygotskij
Handle http://hdl.handle.net/2043/7747 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics