Barns Samspel En studie av barns samspel i olika situationer i förskolan

DSpace Repository

Barns Samspel En studie av barns samspel i olika situationer i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns Samspel En studie av barns samspel i olika situationer i förskolan
Author Jeppsson, Malin ; Widesson, Karolina
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Jeppsson, Malin & Widesson, Karolina (2008). Barns samspel. En studie av barns samspel i olika situationer i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen Malmö högskola Examensarbetet handlar om hur barns samspel tar sig uttryck i förskolan verksamhet. Syftet med examensarbetet är att få förståelse för hur barns samspel ser ut i olika situationer och hur lärande kan vara synligt i barns samspel. De frågeställningar som har besvarats är följande: Hur ser barns sampel ut i olika situationer i förskolans verksamhet? Hur kan dessa situationer kategoriseras? Hur kan lärande vara synligt i barns samspel?. För att besvara frågeställningarna har vi videofilmat verksamheten på en fyra- till femårsavdelning under tre dagar. Teoretisk utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs tankar om barn som lär tillsammans och av varandra, i ett sammanhang. Vi har sett att barns samspel förändras beroende på den situation det uppkommer i. Det samspel som sker mellan barnen har kategoriserats i lärarstyrda, halvstyrda respektive barnstyrda situationer. I lärarstyrda situationer skiljer sig förutsättningarna för barns samspel mot förutsättningarna under de halvstyrda och barnstyrda situationerna. Samspelet mellan barnen i de lärarstyrda situationerna är inte lika märkbart som det samspel som sker i till exempel de barnstyrda situationerna. I lek, som är en barnstyrd situation, samspelar barn verbalt och fysiskt, samspelet är själva leken, och har en social såväl som innehållsmässig karaktär. Nyckelord: samspel, barn, situationer, förskolan, lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samspel
barn
situationer
förskolan
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7748 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics