Det är viktigt att gå efter sin känsla och lyssna på sig själv! It´s Importent to Go by Feeling and Listen to One Self

DSpace Repository

Det är viktigt att gå efter sin känsla och lyssna på sig själv! It´s Importent to Go by Feeling and Listen to One Self

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det är viktigt att gå efter sin känsla och lyssna på sig själv! It´s Importent to Go by Feeling and Listen to One Self
Author Magiera, Maria
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Som blivande Studie- och yrkesvägledare har författaren velat undersöka, vaför ungdomar väljer omvårdnadsprogrammet (OP). Syftet med studien är att undersöka varför de som går på OP valt att göra det och besvara ovanstående genom frågor om motiv, påverkan samt förhoppningar inför framtiden? Syftet och forskningsfrågorna har undersökts utifrån ett sociologiskt perspektiv med hjälp av Giddens struktureringsteori och Webers handlingsteori. Författaren har valt en kvantitativ ansats och som metod valt att konstruera en enkät om 29 strukturerade frågor samt en öppen fråga. Undersökningsmaterialet bestod av 77 omvårdnadselever på två strategiskt utvalda skolor med OP i sitt gymnasieprogram, fördelade på tre klasser. Studiens resultat baseras på 30 enkätfrågor och visar att det som fått eleverna att välja OP är ett intresse av att arbeta med människor i ett vård och omsorgsrelaterat arbete. Av resultatet att dömma önskade eleverna fler samtal med Studie- och yrkesvägledaren trots att de var nöjda med den information de fått. Eleverna var också mycket nöjda med sitt gymnasieval, vilket de ansåg vara intressant och spännande. Resultatet visade även att ungdomarna ansåg att de själva valt utan påverkan av andra. Eleverna hade också önskemål om att media visade fler positiva sidor av vården. Lönen, var ett argument för att inte vilja arbeta i vården men hos de som svarat att de kan tänka sig ett arbete där var lönen varken viktig eller oviktig. Angående framtida arbetsplats pekar resultaten i föreliggande studie på att de som gått OP är beredda att stanna i ett vårdrelaterat arbetsområde samt att de flesta vill vidareutbilda sig inom sitt område. Ett interssant fynd i denna undersökning är att socialbakgrund inte verkade ha betydelse för programvalet vilket annan forskning hävdar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kön
motiv
omvårdnadsprogrammet
rekrytering
ungdomar
val
yrke
yrkesval
Handle http://hdl.handle.net/2043/7752 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics