Film som en text - några lärares och lärarstudenters syn på film i svenskundervisningen

DSpace Repository

Film som en text - några lärares och lärarstudenters syn på film i svenskundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Film som en text - några lärares och lärarstudenters syn på film i svenskundervisningen
Author Waldén, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka några lärare och lärarstudenters erfarenheter av samt inställning till användningen av film i svenskundervisningen i grundskolans senare år och på gymnasiet. Arbetet utgår från det vidgade textbegreppet i svenskämnets kursplaner och forskning och litteratur kring dess omsättning i praktiken. Kvalitativa intervjuer har gjorts med fyra lärare och tre lärarstudenter. Resultatet visar på en variation i sättet att använda film i svenskundervisningen. Slutsatser som dras är att film fyller två olika huvudfunktioner i lärarnas undervisning, dels som medel för att t.ex. levandegöra litteraturhistoria eller underlätta läsning och skrivning, och dels som ”text i sin egen rätt” där filmens berättelse står i fokus och tjänar som utgångspunkt för analys eller samtal. Den största förtjänsten som informanterna upplever med film är att den väcker elevers intresse för lektionsinnehållet, men de ser även att det finns ett visst motstånd hos elever att bearbeta dessa texter i undervisningen. Bland lärarna finns det en inställning om att film konkurrerar om tid som kan gå till annan svenskundervisning och det råder en oenighet och osäkerhet kring huruvida filmanalys ska ses som en möjlighet eller som något som försvårar inramningen av svenskämnets innehåll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Film
svenskundervisning
det vidgade textbegreppet
filmens funktioner
filmanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/7757 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics