"Kunskap är som bäst när man inte tänker på att man lär sig" Lust att lära – vad innebär begreppet och hur tänker lärare?

DSpace Repository

"Kunskap är som bäst när man inte tänker på att man lär sig" Lust att lära – vad innebär begreppet och hur tänker lärare?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Kunskap är som bäst när man inte tänker på att man lär sig" Lust att lära – vad innebär begreppet och hur tänker lärare?
Author Ingelström, Charlotte
Date 2009
English abstract
“Knowledge is best when learning isn’t on your mind” Desire to learn – significance and teachers view of the concept
Swedish abstract
Alla pedagoger har säkert en önskan om att finna den mest optimala undervisningsmetoden och att kunna hjälpa sina elever att nå kunskap på bästa möjliga vis. Det är en vision jag själv, som framtida pedagog, har. I Läroplanen (LPO94) finns begreppet lust att lära med som ett strävansmål i skolan. Begreppet kan anses beskriva hur kunskap i sin bästa form tar sig i uttryck. Vid närmre eftertanke inser man hur svårdefinierat och mångfasetterat begreppet kan vara. Min frågeställning lyder därför; Vad betyder begreppet lust att lära och hur menar lärare att de omsätter det i praktiken? Syftena med undersökningen är att se hur begreppet lust att lära tolkas av yrkesverksamma lärare, samt hur dessa lärare säger sig realisera det ute på skolorna. För mig som blivande pedagog är det intressant att få ta del av hur begreppet lust att lära tolkas och omsätts i praktiken. Ett syfte med arbetet är också att ta reda på om min hypotes, att estetiska lärprocesser är en användbar metod i undervisningen för att skapa ett lustfyllt lärande, överensstämmer med verkligheten. Jag har gjort en kvalitativ studie där jag har intervjuat fem pedagoger, vilket har gett mig en viss inblick i hur begreppet tolkas och används ute på skolor. Liksom min egen inställning till begreppet, framkom i min undersökning att begreppet lust att lära är svårdefinierbart. Ingen respondent använde samma ord i sin tolkning som någon annan, men flera talade om begreppet som något som gav eleven en känsla av välbefinnande och vilja att lära mer. Alla respondenter ansåg att det var ett viktigt begrepp att använda sig av i sin verksamhet. Det finns dock flera faktorer som måste fungera i en helhet för att det lustfyllda lärandet ska kunna komma till stånd. Detta bekräftade både teorin och pedagogerna jag intervjuade. Något som anses viktigt är att låta eleverna använda sig av olika sinnen för att kunskapen ska bli mer lustbetonad. Här ses estetiken som en nödvändig beståndsdel. Dock tolkas begreppet estetisk lärprocess på olika sätt bland respondenterna, vilket även avspeglar sig i hur estetiken tar sig i uttryck i deras undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lust
lära
lust att lära
lustfyllt lärande
motivation
lustfyllt
Handle http://hdl.handle.net/2043/7759 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics