Att arbeta förebyggande mot mobbning – Pedagoger i år 1-6 berättar om mobbning och förebyggande arbetssätt.

DSpace Repository

Att arbeta förebyggande mot mobbning – Pedagoger i år 1-6 berättar om mobbning och förebyggande arbetssätt.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta förebyggande mot mobbning – Pedagoger i år 1-6 berättar om mobbning och förebyggande arbetssätt.
Author Mårtensson, Nicole ; Salomonsson, Emma
Date 2009
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om mobbning i skolan sett ur pedagogers olika perspektiv. Arbetet är uppbyggt kring forskning som rör mobbning och intervjuer med yrkesverksamma pedagoger i Malmö och Helsingborg. Skolan i Malmö arbetar inte utefter någon speciell modell medan skolan i Helsingborg arbetar efter Olweusmetoden, då de är pilotskola för denna metod. Vårt syfte med arbetet är att få reda på hur olika pedagoger arbetar med sina klasser för att förebygga mobbning. Vår huvudfråga är: På vilka sätt kan man som pedagog arbeta förebyggande mot mobbning? Vi har även tre stycken underfrågor som är: Var har pedagogerna hämtat inspiration från? Märker pedagogerna att deras arbete ger resultat? Kan man, med tanke på skolornas olika förutsättningar, se någon skillnad i förhållningssätt och metoder? Vi har använt oss av intervjuer för att få svar på våra frågeställningar. Vi har intervjuat fem pedagoger sammanlagt, två i Malmö och tre i Helsingborg. Resultatet pekar på att mobbning går att förebygga om alla som arbetar på skolan hjälps åt och att gruppsammanhållningen i klassen är otroligt viktig för att mobbning skall kunna förebyggas. Det finns många bra metoder som man kan använda sig av, man får prova sig fram för att se vilket som passar skolan bäst. Två av metoderna vi har stött på är Dan Olweus, som är en erkänd forskare inom ämnet mobbning och SET som står för social och emotionell träning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mobbning
Pedagogperspektiv
förebyggande åtgärder
Olweus
SET
Handle http://hdl.handle.net/2043/7772 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics