Betyg från skolår 6 - En empirisk studie av hur ett urval lärare resonerar kring tidigarelagda betyg

DSpace Repository

Betyg från skolår 6 - En empirisk studie av hur ett urval lärare resonerar kring tidigarelagda betyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betyg från skolår 6 - En empirisk studie av hur ett urval lärare resonerar kring tidigarelagda betyg
Author Janusz, Catharina ; Nilsson, Marie
Date 2009
Swedish abstract
Vårt syfte med arbetet är att ta reda på hur ett urval verksamma lärare resonerar kring tidigarelagda betyg. Vi har valt att utgå från följande frågeställningar: Hur tror lärarna att eleven kommer att påverkas av tidigare betyg? Hur kan relationen mellan lärare och elev påverkas av tidigarelagda betyg ur ett lärarperspektiv? Hur kan ett urval lärares åsikter om betyg från skolår 6 förstås utifrån vår teoretiska utgångspunkt om betygens funktioner? För att få svar på dessa frågor har vi utgått från vårt empiriska material tillsammans med Lindes och Carlgrens teori om betygens funktioner. Det empiriska materialet har vi samlat in med hjälp av en pilotstudie och fyra enskilda intervjuer med lärare som är verksamma i skolår 4-6. Resultatet visar att lärare tror att elever påverkas på en mängd olika sätt av betyg, både positivt och negativt. Det som kan förändra relationen mellan lärare och elev är om eleven uppfattar ett betyg som orättvist. Hur en relation mellan en lärare och elev berörs av betyg påverkas av vilken inverkan funktionerna har på eleven och undervisningen. Genom att studera lärarnas svar kan vi se att beroende på vilken funktion som har legat i fokus har lärarna olika åsikter om när en betygssättning ska ske.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betyg
bedömning
relationer
kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/7776 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics