Betydelsen av föräldrars engagemang - lärares, föräldrars och elevers uppfattningar

DSpace Repository

Betydelsen av föräldrars engagemang - lärares, föräldrars och elevers uppfattningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betydelsen av föräldrars engagemang - lärares, föräldrars och elevers uppfattningar
Author Kjell, Ida ; Svensson, Annie
Date 2009
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att undersöka lärares, elevers och föräldrars uppfattningar om vilken betydelse föräldrars engagemang har beträffande elevens skolsituation. Vi anser ämnet högst relevant inför vår kommande profession då läraren förväntas samverka med föräldrarna. Vi har inledande i undersökningen använt oss av kvantitativa enkäter med elever samt föräldrar från fyra olika klasser. Vidare har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med tolv respondenter, jämnt fördelade mellan lärare, elever och föräldrar. För att uppnå syftet med undersökningen har vi valt att arbeta utifrån tre frågeställningar vilka behandlar lärares, elevers samt föräldrars uppfattningar kring föräldrars engagemang samt dess betydelse beträffande elevens skolsituation. Vår undersökning visar att lärare, elever och föräldrar tycks ha olika uppfattningar kring vilken betydelse detta engagemang har. Lärarna i vår studie är övertygade om att föräldrars engagemang har betydelse för elevens skolsituation. Föräldrarna å sin sida hoppas och tror att deras engagemang påverkar eleven i positiv riktning, eleverna själva tycks dock ha svårt att uppfatta om och i så fall hur de påverkas av föräldrarnas engagemang. Vi anser att denna uppsats tydligt visar på vikten av att som lärare sträva efter en god relation samt ett gott samarbete mellan hem och skola. Genom att som lärare skapa en medvetenhet kring föräldrars betydelse för eleven i skolan, kunskapsmässigt och socialt, menar vi att förutsättningar för en gynnsam verksamhet skapas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject engagemang
skolsituation
samarbete
samverkan
lärare
elever
föräldrar
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/7777 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics