Etnicitet i läromedel - hur etnisk mångfald representeras

DSpace Repository

Etnicitet i läromedel - hur etnisk mångfald representeras

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Etnicitet i läromedel - hur etnisk mångfald representeras
Author Fürst, Ida ; Nilsson, Christina
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Vårt syfte i examensarbetet var att undersöka representationer av olika etniciteter i skolans läromedel samt hur pedagoger och elever resonerade, och vilka uppfattningar de hade, kring berört område. Vi ämnade mer specifikt undersöka i vilken utsträckning olika etniciteter representeras samt hur de framställs. För att uppnå dessa syften användes tre metoder: en kvantitativ innehållsanalys av bilder i läromedel besvarade frågan angående i vilken utsträckning olika etniciteter representeras, en kritisk diskursanalys behandlade hur dessa representationer ser ut samt strukturerade intervjuer som användes för att ge oss en förståelse för hur pedagoger och elever resonerade kring dessa frågor. Undersökningen visade att representationer, i form av bilder, på personer med västerländskt utseende är överrepresenterade i de läromedel vi har granskat. Även om undersökningen antydde att förekomsten av mångfacetterade bilder av olika etniciteter har ökat, indikerade den kritiska diskursanalysen att etniska stereotyper är vanligt förekommande i dagens läromedel, vilket är problematiskt. Under intervjuerna framkom pedagogers och elevers tankar och resonemang kring läromedel, etniciteter och identifikationsfaktorer. Pedagogerna ansåg att det var viktigt att olika etniciteter representeras i läromedel samt att det skulle kunna ske i större utsträckning än idag. Eleverna uttryckte att det sällan förekom representationer av olika etniciteter i de läromedel de använder och utgick i stor grad från utseendet på personerna på bilderna vid identifikation och för att diskutera etnicitet. Resultatet kopplades till annan forskning, styrdokument samt den teoretiska grund vi har införskaffat under arbetets gång. En slutsats av examensarbetet var att bilder i läromedel är betydelsefulla ur flera aspekter; främst då det gäller elevers identifikation samt ur ett samhälleligt perspektiv när det gäller att representera etnisk mångfald.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etnicitet
Läromedel
Represenationer
Bilder
Ett mångkulturellt samhälle
Stereotyper
Handle http://hdl.handle.net/2043/7778 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics