Varför skönlitteratur?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför skönlitteratur?
Author Dahlin, Karin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man arbetar med skönlitteratur i en skolklass i grundskolans tidigare år och den syn på litteraturämnet som impliceras i undervisningen. Jag anser att detta är ett viktigt område att undersöka då skönlitteratur i stor utsträckning används i grundskolans tidigare år och fyller en viktig funktion då det gäller barnens utveckling. I min empiriska undersökning har jag använt mig av metoderna intervju och observation. Undersökningen genomförde jag i en klass i år två på en skola på en liten ort i södra Sverige. Jag har intervjuat pedagogen samt några elever från klassen. Vidare har jag observerat arbetet med skönlitteratur i klassrummet, en diskussion kring skönlitteratur i undervisningen samt tre olika högläsningstillfällen. Resultatet av mina intervjuer och observationer visar på pedagogens och elevernas positiva föreställningar kring skönlitteratur. Pedagogen är övertygad om att skönlitteratur fyller en viktig funktion då det gäller elevers utveckling. Resultatet visade vidare, trots de goda ambitionerna från pedagogens sida, att arbetet kring skönlitteraturen till viss del blev isolerat från den övriga undervisningen. Utifrån mitt material förefaller det även som att det inte sker någon gemensam diskussion eller bearbetning av läsupplevelsen bortsett från en individuell läslogg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
läsning
litteraturpedagogik
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7780 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics