Pedagogers kompetensutveckling - Förutsättningar och begränsningar

DSpace Repository

Pedagogers kompetensutveckling - Förutsättningar och begränsningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers kompetensutveckling - Förutsättningar och begränsningar
Author Rosenberg, Maria
Date 2009
Swedish abstract
Studien inriktar sig på ämnet kompetensutveckling för pedagoger i grundskolans tidigare år. Syftet är att undersöka hur intresset för kompetensutveckling visar sig vara i undersökningsgruppen och vilka förutsättningar eller begränsningar det är som påverkar. Ett andra syfte är också att bilda mig en uppfattning om hur regeringens satsning på Lärarlyftet har slagit igenom i den aktuella kommunen. Undersökningen bygger både på en enkätundersökning som besvarats av 23 pedagoger i grundskolans tidigare år och på sex kvalitativa intervjuer, två rektorer och fyra pedagoger. Frågeställningarna jag har utgått ifrån är följande: Vilken kompetensutveckling är det som efterfrågas av pedagogerna och vad är det som erbjuds? Hur ser pedagoger och rektorer på varandras ansvar för pedagogernas kompetensutveckling? Vilka faktorer inverkar på pedagogernas möjlighet att påverka sin kompetensutveckling? Vilka möjligheter ser respondenterna med regeringens satsning Lärarlyftet? Resultatet av undersökningen visar att pedagogiska diskussioner är betydelsefulla och önskvärda. Vidare framgår att pedagogerna tycker de har stor möjlighet att påverka den individuella kompetensutvecklingen men däremot inte den kollektiva. Pedagogernas och rektorernas gemensamma ansvar poängteras liksom möjligheter och negativa påverkansfaktorer. Regeringens satsning Lärarlyftet visar sig inte alls ha fått något genomslag bland respondenterna. Nyckelord: Kompetensutveckling, Lärarlyftet, pedagoger
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kompetensutveckling
Lärarlyftet
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/7802 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics